Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 32 291.
Handelingen II 2010-2011, nr. 57, item 16, nr, 58, item 9, nr. 95, item 31, nr. 100, item 70.
Kamerstukken I 2010-2011, 2011-2012, 32 291 (A, B, C, D, E, F).
Handelingen I 2011-2012, nr. 18, item 2.

 

 

WET van 9 februari 2012, Stb. 2012, 78, tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening). Inwerkingtreding: 1 juli 2012 (Stb. 2012, 132).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is gemeenten een wettelijke taak te geven met betrekking tot schuldhulpverlening;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. 10. Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
De Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 9, eerste lid, wordt "en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen" vervangen door: , de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.
B.
Artikel 62 wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.