blz. 1  

Kamerstukken II 2010-2011, 32 878

Voorstel van wet tot wijziging ¹ van enkele socialezekerheidswetten in verband met aanpassing van de hoogte van de uitkering aan het woonland (Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid)

1. Volgens de redactie dient "Voorstel van wet tot wijziging" te worden vervangen door: Wijziging.

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Het woonlandbeginsel
3 Internationaalrechtelijke aspecten
4 Kinderbijslag en kindgebonden budget
5 Algemene nabestaandenwet
6 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
7 Overige aspecten
8 Financiële gevolgen
9 Ontvangen commentaren
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I t/m V
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Dit wetsvoorstel, dat in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën tot stand is gekomen, ziet op invoering van het woonlandbeginsel in de Algemene Kinderbijslagwet (AKW), de Algemene nabestaandenwet (Anw), de Wet op het kindgebonden budget (Wkb) en een onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA), voor landen buiten de Europese Unie (hierna: EU).¹ Het woonlandbeginsel houdt in dat de hoogte van een uitkering wordt afgestemd op het kostenniveau van het land waar de belanghebbende of het kind woont.

1. In dit verband wordt onder Europese Unie telkens ook verstaan: de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

     De regering streeft naar beperking van de export van uitkeringen naar landen buiten de EU. Zolang export naar die landen plaatsvindt, is het van belang de geëxporteerde uitkeringen zoveel mogelijk te laten aansluiten bij het doel dat met de uitkering wordt nagestreefd. Voorkomen moet worden dat Nederlandse uitkeringen die buiten Nederland worden verstrekt, naar lokale maatstaven bezien, uit de pas lopen. Met name als het gaat om uitkeringen die voorzien in een bijdrage in specifieke kosten of gerelateerd zijn aan het sociaal minimum in Nederland, is de kans aanwezig dat de uitkering zijn doel voorbijschiet, in die zin dat een verdergaande financiële ondersteuning wordt geboden dan - de plaatselijke  blz. 2  omstandigheden in aanmerking genomen - noodzakelijk en gerechtvaardigd is. Zo zal een te hoge uitkering in relatie tot het kostenniveau van het woonland bijvoorbeeld de prikkel ondermijnen om weer aan het werk te gaan.
     Het woonlandbeginsel wordt ook ingevoerd voor Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint Eustatius). Deze benadering past bij keuzes die, tegen de achtergrond van de eigen positie van deze eilanden, ook op andere deelterreinen van de sociale wetgeving met betrekking tot Caribisch Nederland zijn gemaakt. De bijzondere lokale context is steeds het vertrekpunt.
     Zoals aangekondigd in het regeerakkoord en in de brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 december 2010 ¹ aan de Tweede Kamer, zal het woonlandbeginsel voor landen buiten de EU worden ingevoerd bij de AKW, de Anw, Wkb en bij en de WGA-vervolguitkering [WGA: werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten, bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet WIA, red.]. De Algemene ouderdomswet (AOW) is hiervan uitgezonderd, omdat de AOW een ouderdomspensioen is dat wordt opgebouwd en tevens geen arbeidsplicht kent.
     Invoering van het woonlandbeginsel in de AKW en Wkb is een eerste stap in de richting van volledige stopzetting van export van deze regelingen buiten de EU zoals aangekondigd in

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.