blz. 1  

Kamerstukken II 2011-2012, 33 024

Wijziging van de Wet op de zorgtoeslag in verband met de introductie van een vermogenstoets

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Systematiek zorgtoeslag
3 Voorgestelde maatregel
4 Budgettaire gevolgen
5 Inkomensgevolgen
6 Uitvoeringsaspecten
7 Gevolgen voor administratieve lasten
8 Inwerkingtreding
xArtikelsgewijs
xx Artikel I
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Dit kabinet heeft als doelstelling om in 2015 de overheidsfinanciën op orde te hebben. De economische crisis en oplopende begrotingstekorten maken hervormingen en bezuinigingen noodzakelijk. Aan iedereen wordt een bijdrage gevraagd om de overheidsfinanciën weer in het gareel te krijgen.
     Het kabinet wil hiertoe, zoals ook blijkt uit de bijlagen bij het regeerakkoord en het gedoogakkoord (Kamerstukken II 2010-2011, 32 417, nr. 15, blz. 53 en 54 en blz. 91 en 92), onder andere maatregelen nemen op het terrein van de zorgtoeslag. Eén van de aspecten die bij de bezuinigingen een rol speelt, is dat het kabinet inkomensondersteunende maatregelen, zoals de zorgtoeslag, alleen bij die mensen terecht wil laten komen die deze echt nodig hebben. Dit wetsvoorstel regelt dat huishoudens met een fors vermogen geen recht meer hebben op zorgtoeslag.

 

2. Systematiek zorgtoeslag


     De zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van de (nominale) premie voor een zorgverzekering als bedoeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw). De hoogte van de zorgtoeslag wordt bepaald door de standaardpremie (de gemiddelde nominale premie voor een zorgverzekering plus het gemiddeld verplicht eigen risico) en het inkomen van de aanvrager en, als hij deze heeft, zijn partner.
     De Wet op de zorgtoeslag (Wzt) veronderstelt dat de aanvrager respectievelijk de aanvrager en zijn partner maximaal een bepaald, in artikel 2, derde lid, van die wet, opgenomen percentage van het inkomen reserveert respectievelijk reserveren voor de betaling van de nominale premie voor de zorgverzekeringen die zij hebben en voor betaling van onder het verplicht eigen risico vallende zorg.
     Indien de standaardpremie voor een zorgverzekering hoger is dan eerder bedoeld percentage, wordt het restant automatisch door middel van een zorgtoeslag gecompenseerd. Indien de standaardpremie voor een  blz. 2  zorgverzekering daarentegen minder dan dat

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.