Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2009-20120, 2010-2011, 2011-2012, 32 389.
Handelingen II 2010-2011, nr. 106, item 8; 2011-2012, nr. 4, item 13.
Kamerstukken I 2011-2012, 32 389 (A, B, C, D, E, F).
Handelingen I 2011-2012, nr. 30, item 2.

 

 

WET van 24 mei 2012, Stb. 2012, 233, tot wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met de revitalisering van het generiek interbestuurlijk toezicht (Wet revitalisering generiek toezicht). Inwerkingtreding: 1 oktober 2012 (Stb. 2012, 276).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het toezicht op provincies en gemeenten te verminderen en daartoe de regels in de Provinciewet en de Gemeentewet inzake taakverwaarlozing en schorsing en vernietiging te herzien en beter toepasbaar te maken, zodat bijzondere vormen van toezicht op provincies en gemeenten in andere wetten kunnen vervallen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  I

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

Art. 1.6.
De bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel B, onder 3, wordt na "49," ingevoegd: 121.
2. In onderdeel B, onder 4, wordt na "49," ingevoegd: 124, 124a.
3. Onderdeel C, onder 7,ยน komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.