Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2011-2012, 33 059.
Handelingen II 2011-2012, nr. 50, item 17, nr. 53, item 17.
Kamerstukken I 2011-2012, 33 059 (A, B, C, D).
Handelingen I 2011-2012, nr. 30, item 4 en 6.

 

 

WET van 24 mei 2012, Stb. 2012, 241, tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet alsmede enige andere wetten in verband met de introductie van aanvullende bevoegdheden tot interventie bij financiële ondernemingen in problemen (Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen). Inwerkingtreding: 13 juni 2012.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op een doelmatige afwikkeling van financiële ondernemingen in problemen alsmede met het oog op de stabiliteit van het financiële stelsel wenselijk is om de mogelijkheden tot interventie bij financiële ondernemingen aan te vullen en te versterken en dat het daartoe nodig is de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. IV.
In onderdeel l van de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht wordt na het vierde subonderdeel toegevoegd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.