Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II, 2009-2010, 32 157.
Handelingen II 2010-2011, nr. 3, blz. 2.
Kamerstukken I 2011-2012, 32 157 (A, B, C, D, E, F).
Handelingen I 2011-2012, nr. 30, item 2.

 

 

WET van 24 mei 2012, Stb. 2012, 245, houdende regels met betrekking tot de naleving van Europese regelgeving door publieke entiteiten (Wet naleving Europese regelgeving publieke entiteiten). Inwerkingtreding: 13 juni 2012.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels te stellen met betrekking tot het toezicht op de naleving van Europese regelgeving door publieke entiteiten en deze in één wet op te nemen met bestaande bepalingen over het toezicht op de besteding van subsidies die ten laste komen van de begroting van de Europese Unie;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. 9.
Aan artikel 10:39 van de Algemene wet bestuursrecht wordt een lid toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.