Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  WMO  TER  BEVORDERING  KWALITEIT  MAATSCHAPPELIJKE  ONDERSTEUNING  EN  INZAKE  AANBESTEDING  HUISHOUDELIJKE  VERZORGING

Versie 25 juni 2012

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2011-2012, 31 353.
Handelingen II 2009-2010, blz. 3411-3429, 4666-4695, 7093-7117, 7270; 2010-2011, nr. 80, item 17 en 53.
Kamerstukken I
2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 31 353 (A, B, C, D, E, F, G, H).
Handelingen I 2011-2012, nr. 21, item 5, nr. 23, item 6, nr. 26, item 4.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 25 juni 2012, Stb. 2012, 310, tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning ter bevordering van de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning en in verband met de aanbesteding van huishoudelijke verzorging. Inwerkingtreding: 1 oktober 2012.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging hebben genomen, dat het wenselijk is de Wet maatschappelijke ondersteuning te wijzigen om de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning te bevorderen en vast te leggen dat het aanbesteden van huishoudelijke verzorging niet verplicht is;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goed gevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.
De Wet maatschappelijke ondersteuning wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
Na artikel 9 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Art. 9a.
-1. Het college van burgemeester en wethouders draagt voortdurend zorg voor de kwaliteit en de continu´teit van de maatschappelijke ondersteuning.
-2. Indien het college van burgemeester en wethouders het verlenen van maatschappelijke ondersteuning door derden laat verrichten of van derden zaken betrekt die in het kader van het verlenen van maatschappelijke ondersteuning aan een persoon in eigendom worden overgedragen of in bruikleen worden gegeven, waarborgt hij daarbij de kwaliteit en de continu´teit van de maatschappelijke ondersteuning.
-3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de verplichtingen van het college van burgemeester en wethouders, bedoeld in het eerste en tweede lid.
B.
[MvT]
Aan artikel 10 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

ę Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x