MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 353, nr. 1 (geleidende brief)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 353, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2007-2008, 31 353, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 353, nr. 4 (advies RvS en reactie indiener)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 353, nr. 5 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 353, nr. 6 (gewijzigde memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 353, nr. 7 (verslag)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 353, nr. 8 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 353, nr. 9 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2009-2010, 31 353, nr. 10 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 2011-2012, 31 353, nr. 11 (herdruk) (brief Staatssecretaris van VWS)
- Handelingen II 2009-2010, blz. 3411-3429
- Handelingen II 2009-2010, blz. 4666-4695
- Handelingen II 2009-2010, blz. 7093-7117
- Handelingen II 2009-2010, blz. 7270
- Handelingen II 2010-2011, nr. 80, item 53
- Kamerstukken I 2009-2010, 31 353, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2010-2011, 31 353, B (brief voorzitter Tweede Kamer)
- Kamerstukken I 2010-2011, 31 353, C (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2011-2012, 31 353, D (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2011-2012, 31 353, E (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken I 2011-2012, 31 353, F (eindverslag)
- Kamerstukken I 2011-2012, 31 353, G (brief Staatssecretaris van VWS)
- Kamerstukken I 2011-2012, 31 353, H (brief lid Tweede Kamer)
- Kamerstukken I 2012-2013, 31 353, I (brief Staatssecretaris van VWS)
- Handelingen I 2011-2012, nr. 21, item 5
- Handelingen I 2011-2012, nr. 23, item 6
- Handelingen I 2011-2012, nr. 26, item 4

 

 

 

WET van 25 juni 2012, Stb. 2012, 310, tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning ter bevordering van de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning en in verband met de aanbesteding van huishoudelijke verzorging. Inwerkingtreding: 1 oktober 2012.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging hebben genomen, dat het wenselijk is de Wet maatschappelijke ondersteuning te wijzigen om de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning te bevorderen en vast te leggen dat het aanbesteden van huishoudelijke verzorging niet verplicht is;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goed gevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.
De Wet maatschappelijke ondersteuning wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Na artikel 9 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Art. 9a.
-1. Het college van burgemeester en wethouders draagt voortdurend zorg voor de kwaliteit en de continuïteit van de maatschappelijke ondersteuning.
-2. Indien het college van burgemeester en wethouders het verlenen van maatschappelijke ondersteuning door derden laat verrichten of van derden zaken betrekt die in het kader van het verlenen van maatschappelijke ondersteuning aan een persoon in eigendom worden overgedragen of in bruikleen worden gegeven, waarborgt hij daarbij de kwaliteit en de continuïteit van de maatschappelijke ondersteuning.
-3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de verplichtingen van het college van burgemeester en wethouders, bedoeld in het eerste en tweede lid.
B. [MvT]
Aan artikel 10 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.