Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2010-2011, 2011-2012, 32 822.
Handelingen II 2011-2012, nr. 32, item 12.
Kamerstukken I 2011-2012, 32 822 (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N).
Handelingen I 2011-2012, nr. 35, item 2, nr. 36, item 6, nr. 37, item 10.

 

 

WET van 12 juli 2012, Stb. 2012, 316, tot invoering van de Politiewet 2012 en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012). Inwerkingtreding: 1 januari 2013 (Stb. 2012, 317).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de invoering van de nieuwe Politiewet 2012 en daarmee samenhangende onderwerpen te regelen, zulks in verband met de intrekking van de Politiewet 1993, alsmede een aantal wetten aan te passen;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  2

Wijziging van andere wetten

 

ยง 2.  Ministerie van Veiligheid en Justitie

 

Art. 12.
De Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:
A.
In de artikelen 5:12, derde lid, en 5:19, vijfde lid, wordt "Onze Minister van Justitie" telkens vervangen door: Onze Minister van Veiligheid en Justitie.
B.
In artikel 8:7, eerste lid, wordt ", een waterschap of een regio als bedoeld in artikel 21 van de Politiewet 1993" vervangen door: of een waterschap.
C.
In artikel 11:1, eerste lid, wordt "Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.