blz. 1  

Kamerstukken II 2011-2012, 33 277

Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met de herziening van de definities van gezin en middelen (Wet afschaffing huishoudinkomenstoets)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Aanleiding
2 Ingangsdatum en anticiperen door gemeenten, SVB en UWV
3 Gevolgen voor verschillende groepen
4 Financiële gevolgen
5 Voorlichting
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I en II
 

 

 

Algemeen

 

1. Aanleiding

 
     Sinds 1 januari 2012 zijn de definities van gezin en middelen in de Wet werk en bijstand (Wwb) gewijzigd waar het betreft gehuwden met ten laste komende kinderen en/of meerderjarige inwonende kinderen en alleenstaande of alleenstaande ouder met meerderjarige inwonende kinderen die in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben (huishoudinkomenstoets).¹ In het Begrotingsakkoord ² is afgesproken dat deze huishoudinkomenstoets wordt afgeschaft. Dit wetsvoorstel is de uitwerking van deze afspraak.

1. Wet van 22 december 2011 tot wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden (Stb. 2011, 650).
2. Kamerstukken II 2011-2012, 21 501 t/m 21 507, nr. 910, blz. 10.

 

2. Ingangsdatum en anticiperen door gemeenten, SVB en UWV


     Gelet op het Begrotingsakkoord zullen de wijzigingen in dit wetsvoorstel met betrekking tot het afschaffen van de huishoudinkomenstoets terugwerken tot en met 1 januari 2012.

     Voor personen die op 31 december 2011 een bijstandsuitkering ontvingen (hierna: het zittend bestand), geldt op grond van het voorgestelde artikel 78s van de Wwb voor de toepassing van de huishoudinkomenstoets een overgangsrecht dat per 1 juli 2012 afloopt. Ten tijde van het parlementaire traject van het voorliggende wetsvoorstel zijn de gemeenten en Sociale verzekeringsbank (SVB) druk bezig met de werkzaamheden rond de overzetting van het zittend bestand. Om te voorkomen dat

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.