Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  WFSV  INZAKE  BONUSSEN  VOOR  WERKGEVERS  VOOR  IN  DIENST  NEMEN  OUDERE  UITKERINGSGERECHTIGDEN  EN  ARBEIDSGEHANDICAPTE  WERKNEMERS

Versie 12 juli 2012

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2011-2012, 33 284.
Handelingen II 2011-2012, nr.97, item 25, nr. 99, item 10.
Kamerstukken I 2011-2012, 33 284 (A, B, C, D, E, F, G, H, I).
Handelingen I 2011-2012, nr. 37, item 4, 14 en 19.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 12 juli 2012, Stb. 2012, 323, tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met bonussen voor werkgevers voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapte werknemers. Inwerkingtreding: 1 januari 2013 (Stb. 2012, 324).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is via bonussen werkgevers te stimuleren oudere uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapten in dienst te nemen en daartoe de regeling van de premiekorting oudere werknemers en arbeidsgehandicapte werknemers in de Wet financiering sociale verzekeringen gerichter in te zetten en de regeling van deze premiekortingen nader op elkaar af te stemmen;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen  [MvT]
De Wet financiering sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd:
A.
Het opschrift van paragraaf 1 van afdeling 6 van hoofdstuk 3 komt te luiden: § 1. Bonussen in de vorm van premiekortingen.
B.
[MvT]
Artikel 47 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt "en zijn werknemers op grond van afdeling 2 en de door hem op grond van de afdelingen 3" vervangen door: op grond van de afdelingen 2, 3.
2. Onder vernummering van het vierde lid tot derde lid vervalt het derde lid.
C.
[MvT]
Artikel 48 komt te luiden:
Art. 48. Omvang bonus oudere werknemer
De korting, bedoeld in artikel 47, eerste en tweede lid, bedraagt €|7000,00 per jaar.
D.
[MvT]
Aan artikel 49 wordt een lid toegevoegd, luidende:
-7. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld voor de gegevens die de werkgever bij de loonadministratie bewaart waaruit blijkt dat de werknemer, bedoeld in het eerste lid, voorafgaande aan de datum van aanvang van de dienstbetrekking voldoet aan het eerste lid.
E.
[MvT]
Artikel 50 komt te luiden:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x