Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2011-2012, 33 212.
Handelingen II 2011-2012, nr. 91, item 14, nr. 93, item 6.
Kamerstukken I 2011-2012, 33 212 (A, B, C, D, E, F).
Handelingen I 2011-2012, nr. 37, item 5, 16 en 21.

 

 

WET van 12 juli 2012, Stb. 2012, 327, tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het aanbrengen van grondslagen die hervorming van en bezuiniging op de kinderopvangtoeslag mogelijk maken en in verband met het incorporeren van de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang van de gemeente en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in de kinderopvangtoeslag. Inwerkingtreding: 1 januari 2013 (Stb. 2012, 387).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om het mogelijk te maken bezuinigingen door te voeren met betrekking tot de kinderopvangtoeslag teneinde de overheidsfinanciën op orde te brengen, en om de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang van de gemeente en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te incorporeren in de kinderopvangtoeslag zodat de uitvoering volledig wordt opgedragen aan de Belastingdienst/Toeslagen;
     Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. II.
De artikelen 100, onderdeel i, en 108,¹ onderdeel m, van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.