Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  ZVW  EN  AWBZ  UITVOERING  BEGROTINGSAKKOORD  2013

Versie 12 juli 2012

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2011-2012, 33 288.
Handelingen II 2011-2012, nr. 98, item 7, nr. 99, item 16.
Kamerstukken I 2011-2012, 33 288 (A, B, C, D, E, F)
Handelingen I 2011-2012, nr. 37, item 3, 6 en 17.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 12 juli 2012, Stb. 2012, 381, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het Begrotingsakkoord 2013. Inwerkingtreding: 1 januari 2013.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de overheidsfinanciŽn structureel te verbeteren, het vertrouwen van de financiŽle markten te verstevigen en de Nederlandse economie toekomstbestendig te maken, dat in verband daarmee in de zorg op korte termijn het eigen risico wordt verhoogd en maatregelen worden genomen om de eigen bijdrage voor behandeling in de geestelijke gezondheidszorg te verzachten;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
Na artikel 11 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Art. 11a.
-1. Een verzekerde heeft recht op een door het CAK te verstrekken, van de draagkracht afhankelijke tegemoetkoming voor een kalenderjaar in de kosten voor zorg zoals psychiaters of klinisch psychologen die plegen te bieden, die op grond van artikel 11, derde lid, in dat jaar voor zijn rekening zijn gekomen.
-2. De tegemoetkoming is gelijk aan het bedrag dat op grond van artikel 11, derde lid, voor zorg als bedoeld in het eerste lid, voor rekening van de verzekerde is gekomen.
-3. Het CAK neemt het burgerservicenummer van de personen, bedoeld in het eerste lid, en van hun partners, met het oog op de uitvoering van dit artikel in zijn administratie op.
-4. De zorgverzekeraars verstrekken aan het CAK de persoonsgegevens van de personen, bedoeld in het eerste lid, waaronder het burgerservicenummer, de geboortedatum, het rekeningnummer, de woonplaats en gegevens betreffende de gezondheid als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn ter uitvoering van dit artikel.
-5. Het CAK verstrekt voor de uitvoering van dit artikel aan de inspecteur, bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, het burgerservicenummer van de personen, bedoeld in het eerste lid, en van hun partner.
-6. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot:
a. het tijdstip van vaststelling en verstrekking van de tegemoetkoming;
b. het inkomen waarboven geen recht bestaat op de tegemoetkoming; en
c. het in aanmerking te nemen inkomen en de in aanmerking te nemen partner, waarbij kan worden afgeweken van hoofdstuk 1 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.
-7. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de verstrekking van persoonsgegevens, bedoeld in het vierde lid, en de verwerking van persoonsgegevens door het CAK.
-8. Onze Minister kan aan zorgverzekeraars voor het verstrekken van de persoonsgegevens, bedoeld in het vierde lid, een vergoeding verstrekken waarvan de hoogte bij ministeriŽle regeling wordt bepaald.
B.
[MvT]
Artikel 19, eerste lid, komt te luiden:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x