Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2011-2012, 33 086.
Handelingen II 2011-2012, nr. 74, item 27, nr. 75, item 9, nr. 82, item 15, nr. 91, item 13.
Kamerstukken I 2011-2012, 33 086 (A, B, C, D, E, F, G).
Handelingen I 2011-2012, nr. 33, item 4, nr. 38, item 2, 7 en 9.

 

 

WET van 13 september 2012, Stb. 2012, 430, tot wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige. Inwerkingtreding: 1 januari 2013 (Stb. 2012, 519).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige wenselijk is te regelen dat de inburgeringsplichtige de kosten voor zijn inburgering zelf draagt;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. II.
Onderdeel C, onder 24f, van de bijlage bij de Beroepswet vervalt.

 

Art. VII.
De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 31, tweede lid, onderdeel s, wordt na "een vergoeding als bedoeld in artikel 18 van de Wet inburgering" ingevoegd: zoals dit luidde vóór de inwerkingtreding van het bij koninklijke boodschap van 14 november 2011 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige (Kamerstukken 33 086) nadat dat voorstel tot wet is verheven.

 

Art. VIII.
Indien het bij koninklijke boodschap van 24 juli 2010 ingediende voorstel van wet, houdende wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht) (Kamerstukken 32 450), tot wet is of wordt verheven en artikel I, onderdeel CCCCC, bijlage 2, artikel 10, onderdeel I, van die wet eerder in werking treedt dan, onderscheidenlijk op dezelfde datum in werking treedt als, artikel II van deze wet, komt artikel II van deze wet te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.