blz. 1  

Kamerstukken II 2011-2012, 33 207

Wijziging van deWijziging van de wetgeving op het beleidsterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
1.1 Achtergrond van het wetsvoorstel
1.2 Uitgangspunten van het wetsvoorstel
2 Hoofdlijnen wetsvoorstel
2.1 Sociale zekerheid
2.2 Arbeidswetten
3 Ontvangen commentaren en adviezen
3.1 VNG, Divosa en Uitvoeringspanel gemeenten
3.2 Sociale verzekeringsbank
3.3 UWV
3.4 Inspectie SZW
3.5 Raad voor de rechtspraak
4 Financiële aspecten
4.1 Financiële gevolgen sociale zekerheid
4.2 Financiële gevolgen arbeidsregelingen
4.3 Financiële gevolgen kinderopvangtoeslag
4.4 Uitvoeringskosten
4.5 Regeerakkoord
5 Administratieve lasten
6 Overgangsrecht
xArtikelsgewijs
xxx| Artikelen I t/m XXV
xBijlage 1: Overzicht concrete stappen ter verbetering naleving
xBijlage 2: Model hoofdlijnen sancties arbeidsregelingen
xBijlage 3: Voorbeelden sancties huidige situatie/nieuwe sancties na invoering wetsvoorstel
xBijlage 4: Verwijtbare bijstandsvorderingen van €|25 000,- of meer per debiteur
 

 

 blz. 2 

Algemeen

 

1. Inleiding

 
1.1. Achtergrond van het wetsvoorstel


     De regering staat voor een samenleving die mensen de kans biedt zich te ontwikkelen en eigen initiatief beloont. Hierbij past een sociaal stelsel dat mensen stimuleert en waar nodig een adequaat vangnet biedt, maar ook een slagvaardige overheid die corrigeert wanneer mensen misbruik maken van de solidariteit van de samenleving. Daarom heeft de regering in het Regeerakkoord afgesproken fraude met uitkeringen harder aan te pakken.

     De sociale zekerheid en verantwoorde arbeidsomstandigheden zijn essentiële verworvenheden van de Nederlandse samenleving. Werkende burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat alleen die mensen die er recht op hebben een uitkering of kinderopvangtoeslag ontvangen. Ondernemers moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid oneerlijke concurrentie hard aanpakt.
     De regering kiest voor maatregelen om iedereen zoveel mogelijk naar vermogen te laten participeren in de samenleving. Doel is om mensen perspectief te geven op fatsoenlijk werk en inkomen en het draagvlak voor sociale voorzieningen te behouden. Fraudebestrijding in de sociale zekerheid, de arbeidswetgeving en de kinderopvangtoeslag is daarbij cruciaal.
     De komende jaren investeert de regering in betere informatie-uitwisseling (tussen uitvoeringsorganen onderling en met publieke en private nutsbedrijven). Dit verhoogt de pakkans. Ook investeert de regering in goede voorlichting. Het is belangrijk dat burgers en bedrijven de regels kennen en dat zij weten wat de gevolgen zijn als zij die overtreden. Zie ook  blz. 3  bijlage 1 voor een overzicht van de concrete stappen die vanaf het begin van het vorige decennium zijn gezet om de naleving van de regelgeving door

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.