blz. 1  

Kamerstukken II 2011-2012, 33 241

Wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Algemeen en doelstelling
2.1 Inleiding
2.2 Analyse van de problematiek en aanleiding voor het wetsvoorstel
2.3 Achtergrond van de vangnetproblematiek
2.4 Historisch perspectief
2.5 Doelstelling van het wetsvoorstel
3 Aanpassing van het ZW-criterium
3.1 Inleiding
3.2 Een nieuw ZW-criterium
3.3 Overgangsrecht
4 Arbeidsverledeneis
4.1 Inleiding en doel
4.2 Inhoud
4.3 Doelgroep
4.4 Overgangsrecht
5 Snellere werkhervatting van vangnetters
5.1 Inleiding
5.2 Basis voor afspraken met werkgevers
5.3 Verruiming van het instrument proefplaatsing
5.4 Effectieve begeleiding door de uitvoering
5.5 Aanscherping van de re-integratieverplichtingen conform de WGA en een strikt handhavingsregime
5.6 Overgangsrecht
6 Aanpassingen in de financieringssystematiek
6.1 Inleiding
6.2 Hoofdlijnen en achtergrond van de maatregelen voor werkgevers
6.3 Financiële prikkels voor werkgevers
6.4 Werkgeversprikkels in twee stappen
6.5 Vormgeving van fondsen en kassen
6.6 Gevolgen voor de uitvoering
6.7 Overgangsregime
7 Financiële gevolgen, administratieve lasten, internationale gevolgen en gevolgen voor de arbeidsmarkt
7.1 Financiële gevolgen
7.2 Effect op administratieve lasten
7.3 Internationale aspecten
7.4 Arbeidsmarkteffecten
8 Ontvangen commentaren
xArtikelsgewijs
xxx| Artikelen I t/m X
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding

 
     In het afgelopen decennium is het ziekteverzuim en de instroom in de arbeidsongeschiktheidsregelingen fors gedaald. Het gevoerde beleid door middel van de Wet verbetering poortwachter (Wvp), de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (Wvlz) [lees: Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003 (Wvlz 2003), red.] en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) heeft daaraan een belangrijke bijdrage geleverd. Uit evaluatie (van onder meer de Wet WIA) blijkt echter dat dit effect vooral is opgetreden bij werknemers met een vast dienstverband. Voor degenen met een uitkering op grond van de Ziektewet (ZW) heeft het gevoerde beleid dit effect niet gehad. Het langdurig ziekteverzuim en instroom in de Wet WIA van deze groep ligt nog steeds op een onverminderd hoog niveau en stijgt bovendien. In de ogen van de regering is dit ongewenst en zijn maatregelen gewenst om dit terug te dringen.

     Met dit wetsvoorstel wordt daartoe de activerende werking van de ZW versterkt en wordt de prikkelwerking van de financieringssystematiek van de werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) uit de Wet WIA verbeterd. De regering beoogt hiermee niet alleen de werkhervatting van de zieke werknemers zonder werkgever te stimuleren, maar ook het langdurig ziekteverzuim terug te dringen en de instroom van ZW-gerechtigden in de Wet WIA te voorkomen. Daartoe wordt in dit wetsvoorstel een samenhangend en evenwichtig pakket van maatregelen voorgesteld.

     Deze maatregelen zijn aangekondigd in de brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 8 maart 2011 over de ZW ¹ en de brief van de Staatssecretaris van SZW van 25 maart 2011 over het kabinetsstandpunt met betrekking tot de WIA-evaluatie.² De introductie van een arbeidsverledeneis in de ZW is aangekondigd in de SZW-begroting voor het jaar 2012.

1. Kamerstukken II 2010-2011, 32 464, nr. 12.
2. Kamerstukken II 2010-2011, 32 716, nr. 1.

      blz. 2  Daarnaast werkt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) overeenkomstig de doelstelling van dit wetsvoorstel aan een verbeterplan van de arborol. Voorts hebben sociale partners in de uitzendsector en het UWV de intentie uitgesproken om via een convenant het langdurig ziekteverzuim van uitzendkrachten terug te dringen. Ook door deze

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.