Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2011-2012, 33 245.
Handelingen II 2011-2012, nr. 98, item 3, nr. 99, item 12.
Kamerstukken I 2011-2012, 33 245 (A, B, C, D, E).
Handelingen I 2012-2013, nr. 5, item 3.

 

 

WET van 1 november 2012, Stb. 2012, 544, tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2012). Inwerkingtreding: 1 januari 2013.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten wijzigingen, bijstellingen of technische reparaties aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. XIVa.
In de Zorgverzekeringswet wordt in artikel 43, tweede lid, "het bij regeling van Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onze Minister van Financiën, vastgestelde bedrag" vervangen door: €|50 064,00.

 

Art. XVIII.
De Wet uniformering loonbegrip wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel I, onderdeel Q, wordt "In artikel 104, onderdeel f" vervangen door: In artikel 104, eerste lid, onderdeel f.
B.
Artikel II wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel C wordt "verzekeringsplichtigse" vervangen door: verzekeringsplichtige.
2. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
M.
Artikel 69 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het derde lid komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.