blz. 1  

Kamerstukken II 2011-2012, 33 294

Het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 januari 2013 en per 1 januari 2014

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

 

1. Inhoud wetsvoorstel

     Dit wetsvoorstel strekt ertoe af te zien van de wettelijk voorgeschreven indexering van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) per 1 januari 2013 en 1 januari 2014. De regering is door de economische crisis geconfronteerd met de noodzaak om aanzienlijke bezuinigingen door te voeren. Ook binnen de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) worden maatregelen genomen. Om het budgettaire beeld sluitend te krijgen, is onder meer besloten om het bedrag voor de basiskinderbijslag in de periode 2013-2014 twee keer te indexeren in plaats van de wettelijk voorgeschreven vier keer. Deze maatregel is al aangekondigd in de begroting voor het ministerie van SZW voor 2012.ยน

1. Kamerstukken II 2011-2012, 33 000 XV, nr. 2, blz. 6 en 121.

     Het basiskinderbijslagbedrag wordt jaarlijks op 1 januari en op 1 juli aangepast aan de ontwikkeling van het algemene prijsniveau. Dit gebeurt aan de hand van de consumentenprijsindex. Dit is geregeld in artikel 13, tweede lid, van de AKW. Nu het nodig is het basiskinderbijslagbedrag per 1 januari 2013 respectievelijk 1 januari 2014 gelijk te houden aan die per 1 juli 2012 respectievelijk 1 juli 2013, stelt dit wetsvoorstel voor artikel 13, tweede lid, van de AKW niet toe te passen per 1 januari 2013 respectievelijk 1 januari 2014. In verband met het niet toepassen van de indexering per

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.