Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2011-2012, 2012-2013, 33 368.
Handelingen II 2012-2013, nr. 27, item 16, nr. 29, item 10.
Kamerstukken I 2012-2013, 33 368 (A, B, C, D).
Handelingen I 2012-2013, nr. 12, item 5, 8 en 21.

 

 

WET van 20 december 2012, Stb. 2012, 660, tot wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de positie van de korpschef en van de regioburgemeester alsmede enkele andere verbeteringen. Inwerkingtreding: 1 januari 2013 (Stb. 2012, 661).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is ten aanzien van de positie van de korpschef en de positie van de regioburgemeester enkele verbeteringen aan te brengen alsmede enkele andere verbeteringen door te voeren;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. II.
Onderdeel A, onder 4, van de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht komt te luiden:
4. De artikelen 18, 20, 34, 35, 37, eerste lid, 39, derde en vijfde lid, en 52 van de Politiewet 2012.

 

Art. III.
1. Indien het bij koninklijke boodschap van 24 juli 2010 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht) (Kamerstukken 32 450) tot wet is of wordt verheven en die wet eerder in werking is getreden of treedt dan onderscheidenlijk op dezelfde datum in werking treedt als artikel II van deze wet, komt artikel II van deze wet als volgt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.