blz. 1  

Kamerstukken II 2011-2012, 33 327

Wijziging van verschillende wetten in verband met de vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet vereenvoudiging regelingen UWV)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Aanleiding
2 Hoofdlijnen
2.1 Aanleiding en probleemstelling
2.2 Doel
2.3 Rechtvaardiging overheidsinterventie
2.4 Instrumentkeuze
2.5 Gevolgenbeoordeling
2.6 Betrokkenen
3 Toelichting per voorstel
3.1 Uitkeringsvaststelling WW alsmede ZW en Wazo
3.2 Aanpassing fictieve opzegtermijn
3.3 Doelgroep inkomstenverrekening (begrip langdurig werkloos)
3.4 Wijziging startersregeling WW
3.5 Calamiteitenregeling: wijziging artikel 8 BBA en artikel 18 WW
4 Financiële gevolgen en regeldruk
5 Ontvangen commentaren
xArtikelsgewijs
xxx| Artikelen I t/m IX
 

 

 

Algemeen

 

1. Aanleiding

 
     De regering streeft naar een overheid die alleen doet wat ze moet doen, zo dicht mogelijk bij mensen.¹ Beleid zal zich minder moeten gaan richten op het maken van gedetailleerde regels en voorschriften en meer op het creëren van een omgeving waarin anderen zich aangesproken en gestimuleerd voelen om zelf met oplossingen te komen voor maatschappelijke vraagstukken. De overheid beperkt de dienstverlening tot het noodzakelijke. Door regelgeving minder complex te maken, zijn efficiëntere oplossingen mogelijk en kan er ook beter gehandhaafd worden. In de uitvoering kunnen aanzienlijke stappen gezet worden door de werkwijzen bij de tijd te brengen met behulp van moderne ICT-toepassingen en intensiever gebruik van automatische gegevensbestanden.

1. Regeerakkoord, Kamerstukken II 2010-2011, 32 417, nr. 15.

     De brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 14 maart 2011 ¹ beschrijft de invulling van de hoofdlijnen van de taakstelling voor het domein van SZW van €|288 miljoen. Voor het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is een algemene taakstelling opgenomen van €|221 miljoen. Samen met de taakstelling van €|78 miljoen die is opgelegd door de vorige regering resulteert dit in een algemene taakstelling voor het UWV van €|299 miljoen in de uitvoeringskosten, te realiseren in de periode 2012-2015. Voor het onderdeel vereenvoudiging van wet- en regelgeving is een streefbedrag voorzien van €|50 miljoen. In een algemeen overleg op 6 en 28 april 2011 is deze brief met de Tweede Kamer besproken.

1. Kamerstukken II 2010-2011, 32 500 XV, nr. 75.

     Dit wetsvoorstel bevat de uitwerking van vereenvoudigingsvoorstellen voor wet- en regelgeving op het terrein van het UWV. Het betreft een samenhangend pakket dat regels en uitvoeringsvoorschriften schrapt of aanpast en daarmee de uitkeringsvaststelling faciliteert. Daarnaast bevat dit wetsvoorstel een aantal op zichzelf staande voorstellen. Daarmee wordt een substantiële bijdrage geleverd aan de

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.