Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2011-2012, 2012-2013, 33 273.
Handelingen II 2012-2013, nr. 7, item 11.
Kamerstukken I 2012-2013, 33 273 (A, B, C)
Handelingen I 2012-2013, nr. 11, item 3.

 

 

WET van 13 december 2012, Stb. 2012, 679, tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van de richtlijn solvabiliteit II en invoering van een daarop gebaseerd regime voor bepaalde kleinere verzekeraars (Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II). Inwerkingtreding: 1 januari 2016 (Stb. 2015, 309).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (PbEU 2009, L 335) in Nederlandse regelgeving dient te worden ge├»mplementeerd en in het verlengde hiervan eveneens aanpassing van het regime voor bepaalde kleinere verzekeraars in de rede ligt;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. III.
Artikel 1 van de Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel a komt te luiden:
a. verzekeraar: een verzekeringsonderneming als bedoeld in de richtlijn solvabiliteit II;.
2. Onderdeel r komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.