Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2011-2012, 33 017.
Handelingen II 2011-2012, nr. 91, item 13, nr. 105, item 16.
Kamerstukken I 2012-2013, 33 017 (A, B, C, D).
Handelingen I 2012-2013, nr. 15, item 3 en 7, nr. 16, item 4.

 

 

WET van 7 februari 2013, Stb. 2013, 76, tot wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen. Inwerkingtreding: nog niet in werking getreden.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen af te schaffen;
     Zo is het, dat Wij, de afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. IX.
In artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van de Werkloosheidswet vervalt de zinsnede ", waaronder begrepen een lid van het dagelijks bestuur van een deelgemeente".

 

Art. X.
In artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering vervalt de zinsnede

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.