Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2011-2012, 2012-2013, 33 186.
Handelingen II 2012-2013, nr. 5, item 6, nr. 7, item 13.
Kamerstukken I 2012-2013, 33 186 (A, B, C, D, E, F, F (herdruk), G).
Handelingen I 2012-2013, nr. 16, item 6, nr. 17, item 3, nr. 18, item 4.

 

 

WET van 28 februari 2013, Stb. 2013, 102, houdende regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt). Inwerkingtreding: 1 april 2013 (Stb. 2013, 103).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om het toezicht op markten te stroomlijnen ter bevordering van de kwaliteit van het toezicht en de bescherming van het belang van de consument en daarom regels te stellen die het toezicht zoveel mogelijk onderbrengen bij één onafhankelijke toezichthouder;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  3

Wijziging van andere wetten

 

Art. 15.
De Algemene wet bestuursrecht wordt gewijzigd als volgt:
A.
Artikel 8:45a wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt "raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit" vervangen door: Autoriteit Consument en Markt.
2. In het tweede tot en met vierde lid wordt "raad van bestuur" telkens vervangen door: Autoriteit Consument en Markt.
B.
Artikel 8:60a wordt gewijzigd als volgt:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.