blz. 1  

Kamerstukken II 2011-2012, 33 318

Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door de Sociale verzekeringsbank (Wet vereenvoudiging regelingen SVB)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Aanleiding
2 Hoofdlijnen
2.1 Complexe uitvoering
2.2 Doel wetsvoorstel
2.3 Rechtvaardiging overheidsinterventie
2.4 Instrumentkeuze
2.5 Gevolgen beoordeling
2.6 Betrokkenen
3 Toelichting per voorstel
3.1 Niet meer uitkeren kruimelpensioen AOW
3.2 Anw-halfwezenuitkering integreren met de nabestaandenuitkering
3.3 Vereenvoudigingen kinderbijslag
3.4 Communicatie
3.5 Gevolgen voor andere regelingen
4 Financiële gevolgen en regeldruk
5 Ontvangen commentaren
xArtikelsgewijs
xxx| Artikelen I t/m XI

 

 

Algemeen

 

1. Aanleiding

 
     Het kabinet streeft naar een overheid die alleen doet wat ze moet doen, zo dicht mogelijk bij mensen.¹ Beleid zal zich minder moeten gaan richten op het maken van gedetailleerde regels en voorschriften en meer op het creëren van een omgeving waarin anderen zich aangesproken en gestimuleerd voelen om zelf met oplossingen te komen voor maatschappelijke vraagstukken. De overheid beperkt de dienstverlening tot het noodzakelijke.
     Door te snijden in taken en door een heldere toedeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden wordt de overheid krachtiger en compacter en wordt de doelmatigheid van wetgeving vergroot. Die kleinere en goedkopere overheid levert door bezuinigingen tegelijkertijd een bijdrage aan het gezond maken van de overheidsfinanciën. Dit is nodig om zicht te houden op economische groei en behoud van banen en welvaart.

1. Regeerakkoord, Kamerstukken II 2010-2011, 32 417, nr. 15, blz. 5.

     De brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 14 maart 2011 ¹ beschrijft de invulling van de hoofdlijnen van de taakstelling voor het domein van SZW van €|288 miljoen. Voor de Sociale verzekeringsbank (SVB) is een algemene taakstelling opgenomen van in totaal €|26,4 miljoen. Samen met de taakstelling van €|27,3 miljoen die is opgelegd door de vorige regering resulteert dit in een algemene taakstelling voor de SVB van €|54 miljoen in de uitvoeringskosten, te realiseren in de periode 2012-2015 middels onder andere vereenvoudiging van wet- en regelgeving. In een algemeen overleg op 6 en 28 april 2011 is deze brief met de Tweede Kamer besproken.

1. Kamerstukken II 2010-2011, 32 500 XV, nr. 75.

     Dit wetsvoorstel bevat de uitwerking van vereenvoudigingsvoorstellen voor een aantal door de SVB uitgevoerde regelingen. Het betreft vereenvoudigingen in de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) [vervallen tijdens de parlementaire behandeling, red.], de Algemene nabestaandenwet (Anw) en de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de technische aanpassing van andere regelingen mede als gevolg daarvan. Deze maatregelen maken de regelingen doelmatiger en  blz. 2  transparanter, brengen stapeling van beleid terug en leggen meer verantwoordelijkheid bij de burgers. Tegelijkertijd wordt een bijdrage geleverd aan de bezuinigingsopgave waar de SVB voor

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.