blz. 1  

Kamerstukken II 2011-2012, 33 062

Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren (verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
1.1 Aanleiding
1.2 Inhoud van het wetsvoorstel
1.3 Medebetrokkenheid andere departementen
1.4 Doel van het wetsvoorstel
1.5 Probleemanalyse
1.6 Integrale meldcode
1.7 Geen meldplicht voor geweld in huiselijke kring
1.8 Uitgangspunten van het wetsvoorstel
1.9 Context van het wetsvoorstel
2 Reikwijdte wetsvoorstel verplichte meldcode
2.1 Sectoren voor wie de verplichting gaat gelden
2.2 Zelfstandig werkende professionals
2.3 Verantwoordelijkheid overheid versus die van de organisatie
3 Randvoorwaarden voor verantwoorde signalering
4 Toezicht en handhaving
5 Gemeenten en steunpunt huiselijk geweld
5.1 Achtergrond en rol (centrum)gemeenten
5.2 Achtergrond steunpunt huiselijk geweld
5.3 Wat doet het steunpunt huiselijk geweld?
5.4 Samenwerking met advies- en meldpunt kindermishandeling
6 Bescherming persoonsgegevens
6.1 EVRM
6.2 Persoonsgegevens
6.3 Bijzondere persoonsgegevens
6.4 Verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens
6.5 Het delen van informatie door advies- en meldpunt kindermishandeling en steunpunt huiselijk geweld
7 Administratieve lasten en financiële gevolgen
8 Implementatie
8.1 Het Basismodel meldcode
8.2 Basismodule "werken met een meldcode"
9 Consultatie
xArtikelsgewijs
xxx| Artikelen I t/m XV
 

 blz. 2  

 

Algemeen

 

1. Inleiding

 
1.1. Aanleiding


     In de afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat huiselijk geweld en kindermishandeling op grote schaal voorkomt. Het gaat om één van de omvangrijkste geweldsvormen in onze samenleving. Dit wordt onderstreept door de cijfers dat naar schatting jaarlijks tussen de 200 000 en 230 000 personen in Nederland slachtoffer zijn van evident huiselijk geweld.¹ Daarnaast zijn er jaarlijks afgerond 1 miljoen slachtoffers van incidenteel huiselijk geweld.¹
     Er worden daarnaast naar schatting jaarlijks ruim 100 000 kinderen in Nederland verwaarloosd of mishandeld.²

1. Van der Veen en Bogaerts, "Huiselijk geweld in Nederland", overkoepelend syntheserapport, 2010.
2. Van IJzendoorn e.a., "Aard en omvang kindermishandeling", 2007.

     Om deze geweldsvormen zoveel mogelijk te voorkomen of in elk geval terug te dringen, is vroegsignalering ervan belangrijk. Degenen die werken bij organisaties die onder de reikwijdte van dit wetsvoorstel vallen alsmede de in het wetsvoorstel bedoelde zelfstandige professionals (hierna kortweg: professionals) hebben, gezien hun rechtstreekse contacten met cliënten, een bijzondere verantwoordelijkheid hierin. Zij zijn in staat signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in een vroeg stadium op te vangen. Hoe eerder professionals geweld signaleren, hoe sneller hulp en ondersteuning geboden kan worden om het geweld te stoppen en indien nodig slachtoffers op te vangen en hulp te bieden.
     Het opmerken van kenmerken van huiselijk geweld en kindermishandeling en op basis daarvan na een zorgvuldige afweging handelen, hoort bij beroepsmatig handelen van professionals. Dit blijkt in de praktijk echter niet altijd eenvoudig te zijn. De manier van handelen wordt met dit wetsvoorstel bij de professional neergelegd. Het is daarom belangrijk dat zij goed toegerust zijn en gesteund worden door hun werkgever om eventueel te kunnen interveniëren in de levens van hun cliënten.


Begrippen huiselijk geweld en kindermishandeling

     Begrippen huiselijk geweld en kindermishandeling worden vaak gebruikt. Des te meer is het van belang te schetsen wat er precies wordt verstaan onder deze begrippen. Huiselijk geweld is een breed begrip waaronder geweld in vele verschijningsvormen wordt verstaan. De gangbare omschrijving van huiselijk geweld luidt: geweld dat gepleegd wordt door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer, dat wil zeggen (ex-)partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden. Het begrip  blz. 3  huiselijk heeft expliciet te maken met de relatie tussen pleger en slachtoffer en niet met de plaats van het geweld. Onder geweld wordt verstaan de aantasting van de persoonlijke integriteit. Het kan daarbij gaan om

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.