Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 32 439.
Handelingen II 2012-2013, nr. 68, item 10, nr. 72, item 13.
Kamerstukken I 2012-2013, 32 439 (A, B).
Handelingen I 2012-2013, nr. 26, item 4.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 14 mei 2013, Stb. 2013, 202, tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden in bepaalde gevallen wordt uitgesloten. Inwerkingtreding: 1 januari 2014 (Stb. 2013, 344).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet maatschappelijke ondersteuning te wijzigen opdat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld en vervolgens ook door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en te regelen dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden in bepaalde gevallen wordt uitgesloten;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Wet maatschappelijke ondersteuning wordt als volgt gewijzigd:
aA.
Aan artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel i ¹ door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
j.¹ Richtlijn 2004/38/EG: Richtlijn nr. 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (PbEU L 158).
A. [MvT]
Artikel 8 komt te luiden als volgt:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen.