Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2012-2013, 33 455.
Handelingen II 2012-2013, nr. 92, item 3.
Kamerstukken I 2012-2013, 33 455 (A, B).
Handelingen I 2012-2013, nr. 31, item 3.

 

 

WET van 19 juni 2013, Stb. 2013, 226, inzake herstel van wetstechnische gebreken in de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht). Inwerkingtreding: 1 juli 2013 (Stb. 2013, 258)

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enige wetstechnische gebreken te herstellen in de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. I.
De Algemene wet bestuursrecht wordt gewijzigd als volgt:
A.
In artikel 4:17 vervalt het achtste lid.
Aa.
Artikel 8:4 wordt gewijzigd als volgt:
a. Het eerste lid, onderdeel c, komt te luiden:
c. als bedoeld in artikel 7:1a, vierde lid, 7:10, tweede, derde of vierde lid, of 7:24, derde tot en met zesde lid;.
b. De aanhef van het tweede lid komt te luiden: Onverminderd hoofdstuk 2 van de bij deze wet behorende Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak kan geen beroep worden ingesteld tegen een besluit:.
Ab.
Artikel 8:45 wordt gewijzigd als volgt:
a. In het eerste lid wordt "haar" vervangen door: hem.
b. In het zesde lid, tweede volzin, wordt "rechtbank" vervangen door: bestuursrechter.
Ac.
De tweede volzin van artikel 8:55c en van artikel 8:55d, tweede lid, komt te luiden: De artikelen 611c en 611g van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn van overeenkomstige toepassing.
Ad.
In artikel 8:89, eerste lid, vervalt "de belastingkamer van" en wordt "hoogste instantie" vervangen door: hoogste aanleg.
Ae.
Aan het slot van artikel 8:110, vierde lid, wordt ingevoegd: of, indien hij het hoger beroep behandelt met overeenkomstige toepassing van afdeling 8.2.3, verkorten.
B.
Artikel 11:2 komt te luiden:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen.