blz. 1  

Kamerstukken II 2012-2013, 33 556

Wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2013)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Uitvoering
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I t/m XXIX

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Dit wetsvoorstel wijzigt een aantal wetten op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De wijzigingen betreffen met name het gebied van de socialezekerheidswetgeving. Het wetsvoorstel behelst onder andere wijzigingen die voortvloeien uit door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) en Sociale verzekeringsbank (SVB) aangedragen knelpunten in de uitvoering. Hiernaast dienen enkele voorstellen ter verduidelijking en nadere invulling van eerder gemaakte beleidskeuzes en het herstellen van omissies. Tot slot is de maatregel "temporiseren heffingskorting in het referentieminimumloon" uit het regeerakkoord opgenomen in dit wetsvoorstel (bijlage bij Kamerstukken II 2012-2013, 33 410, nr. 15, onder F, sociale zekerheid, punt 80). Met de voorgestelde wijzigingen worden geen substantiële beleidswijzigingen beoogd. Het wetsvoorstel behelst derhalve enkel zogenoemd "klein beleid". Hiermee voldoet het wetsvoorstel aan de drie criteria die de regering in de brief van 20 juli 2011 heeft gesteld aan verzamelwetgeving, namelijk onderlinge samenhang, geen omvangrijke en complexe onderdelen en geen politiek omstreden inhoud (Kamerstukken I 2010-2011, 32 500 VI, M).
     In het artikelsgewijze deel van de memorie van toelichting wordt nader ingegaan op de verschillende wijzigingsvoorstellen. Dit wetsvoorstel is door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de toetsende instanties voorgelegd. Door het UWV, de SVB en de Inspectie SZW zijn toetsen uitgebracht. Tevens is advies gevraagd aan de gemeenten via het Uitvoeringspanel [lees: Uitvoeringspanel gemeenten, red.] en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

 blz. 2  

2. Uitvoering ¹


Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

     Het UWV acht alle onderdelen uit het voorstel uitvoerbaar en handhaafbaar. Aan de verruimde verrekeningsbevoegdheid zal invulling gegeven kunnen worden per 1 oktober 2013. Dit staat de beoogde inwerkingtreding van het wetsvoorstel met ingang van 1 juli 2013 niet in de weg. De incidentele kosten worden door het UWV begroot op €|275 000,-. Op basis van een bestuurlijke afspraak tussen het ministerie van SZW en het UWV worden uitvoeringskosten als gevolg van beleidswijzigingen kleiner dan €|1 miljoen binnen

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.