Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2012-2013, 33 525.
Handelingen II 2012-2013, nr. 67, item 10, nr. 69, item 16.
Kamerstukken I 2012-2013, 33 525 (A, B, C, D, E, F)
Handelingen I 2012-2013, nr. 32, item 5, 10 en 12, nr. 33, item 6.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 26 juni 2013, Stb. 2013, 251, tot het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 juli 2013. Inwerkingtrding: 1 juli 2013 (Stb. 2013, 252).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in verband met beheersing van de uitgaven aan kinderbijslag de indexering van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 juli 2013 achterwege te laten;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet  [MvT]
Artikel 13a van de Algemene Kinderbijslagwet wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen.