Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2011-2012, 2012-2013, 33 335.
Handelingen II 2012-2013, nr. 88, item 9, nr. 90, item 24.
Kamerstukken I 2012-2013, 33 335 (A, B, C, D).
Handelingen I 2012-2013, nr. 2, item 2.

 

 

WET van 2 oktober 2013, Stb. 2013, 382, houdende regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal). Inwerkingtreding: 1 januari 2014 (Stb. 2013, 515).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een taalwet de positie van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer te verankeren en de gelijke rechten van de Nederlandse taal en de Friese taal binnen de provincie Fryslân te waarborgen;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante bepalingen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  6

Slotbepalingen

 

Art. 31a.
De artikelen 2:7 tot en met 2:12 van de Algemene wet bestuursrecht

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.