Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2012-2013, 33 579.
Handelingen II 2012-2013, nr. 110, item 3.
Kamerstukken I 2012-2013, 33 579 (A, B).
Handelingen I 2013-2014, nr. 2, item 2.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 9 oktober 2013, Stb. 2013, 405, tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met fraudeaanpak door gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid bekend zijnde gegevens. Inwerkingtreding: 1 januari 2014 (Stb. 2013, 497).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is gegevens die in het domein van werk en inkomen worden verwerkt verder te verwerken in het belang van administratieve lastenverlichting, dienstverlening, toezicht op de naleving van wetten en opsporing van strafbare feiten en dat het tevens wenselijk is om een directe relatie te leggen tussen de in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens opgenomen gegevens omtrent het adres van een ingezetene en het betalen van uitkeringen en dat daartoe de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten aangepast dienen te worden;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding "-1." geplaatst.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
-2. Waar in deze wet wordt gesproken over gegevens wordt daaronder mede verstaan persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens.
B. [MvT]
Artikel 33 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid, onderdeel d, alsmede in het vijfde en zevende lid wordt "rijksbelastingdienst" vervangen door: Belastingdienst.
2. Onder vernummering van het negende tot elfde lid vervalt het achtste lid en worden na het zevende lid drie nieuwe leden ingevoegd, luidende:
-8. De gegevens, bedoeld in het tweede lid, onderdeel e, kunnen door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, de Sociale verzekeringsbank en de colleges van burgemeester en wethouders tevens verwerkt worden voor de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 62.
-9. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt Onze Minister en bestuursorganen als bedoeld in de artikelen 62, 72 en 73, zevende lid, gegevens die op grond van het tweede lid, onderdeel a tot en met c, verwerkt worden in de polisadministratie, tenzij de gegevens, bedoeld in het tweede lid, onderdeel e, tevens verwerkt kunnen worden op grond van het achtste lid.
-10. Gegevens als bedoeld in het tweede lid, onderdeel e, over lonen kunnen voor de uitvoering van de pensioenregelingen of beroepspensioenregelingen tevens verwerkt worden door de pensioenuitvoerders en beroepspensioenfondsen, genoemd in artikel 73, eerste lid, onderdeel a, en voor regelingen inzake vervroegd uittreden op grond van een algemeen verbindend voorschrift door de stichtingen, genoemd in artikel 73, eerste lid, onderdeel b. Artikel 73, eerste en vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.
C. [MvT]
In artikel 33b, tweede lid, wordt "rijksbelastingdienst" vervangen door: Belastingdienst.
D. [MvT]
In artikel 35, vierde lid, wordt "vijfde" vervangen door: zevende.
E. [MvT]
Artikel 54 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het derde lid, onderdeel b, wordt "rijksbelastingdienst" vervangen door: Belastingdienst.
2. Onder vervanging van de punt aan het slot van het derde lid, onderdeel m, door een puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
n. Onze Minister en de colleges van burgemeester en wethouders voor zover het gegevens betreft die verwerkt worden in de registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, bedoeld in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
3. Onder vernummering van het zesde tot en met achtste lid tot negende tot en met elfde lid worden na het vijfde lid drie nieuwe leden ingevoegd, luidende:
-6. De Belastingdienst verstrekt aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Sociale verzekeringsbank, zonder dat daaraan een verzoek ten grondslag ligt, gegevens over samenloop van een uitkering met inkomen uit of in verband met arbeid of bedrijf of over vermogen, die bij de uitvoering van een belastingwet of bij de invordering van enige rijksbelasting bekend zijn geworden, voor zover die gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de in het eerste lid bedoelde taken met betrekking tot het verstrekken van uitkeringen en taken, bedoeld in artikel 30, vijfde lid, en artikel 34, tweede lid.
-7. Onze Minister van Buitenlandse Zaken verstrekt ten aanzien van de Nederlander die in het buitenland rechtens zijn vrijheid is ontnomen onverwijld en kosteloos de gegevens en inlichtingen waarover hij beschikt en die noodzakelijk zijn voor het recht op uitkering, aan de Sociale verzekeringsbank en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, waarbij hij gebruik kan maken van het burgerservicenummer. Bij ministeriƫle regeling kunnen regels worden gesteld over de uitvoering van dit lid.
-8. Alle gegevens en inlichtingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de in het eerste lid bedoelde taken worden aan de in dat lid genoemde bestuursorganen tevens verstrekt door:
a. de instanties die in het kader van de openbare nutsvoorzieningen energie en water leveren;
b. de instanties en personen die woonruimte verhuren.
4. In het negende lid (nieuw) wordt "beschikbare informatie" vervangen door "gegevens" en wordt "die van invloed kunnen zijn op" vervangen door: waarover deze beschikt en die noodzakelijk zijn voor.
5. In het tiende lid (nieuw) wordt "opgaven" vervangen door: gegevens.
6. Het elfde lid komt te luiden:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen.