blz. 1  

Kamerstukken II 2012-2013, 33 579

Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met fraudeaanpak door gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid bekend zijnde gegevens

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Hoofdlijnen van het wetsvoorstel
2.1 Gegevensuitwisseling ten behoeve van risico-indicatie
2.2 Gegevensuitwisseling gedetineerden in het buitenland
2.3 Gegevensverstrekking door de Belastingdienst
2.4 Gegevenslevering nutsbedrijven en woningverhuurders
2.5 Gegevensuitwisseling Registers Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk
2.6 Opschorten uitkering werknemersverzekeringen en volksverzekeringen in relatie tot inschrijving gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
2.7 Uitbreiding gegevenslevering vanuit de polisadministratie aan pensioenuitvoerders, Sociale verzekeringsbank en gemeenten
2.8 Arbeidsongeschiktheidsmeldingen aan schadeverzekeraars
2.9 Aanduiding soort persoonsgegevens
3 De verhouding van het wetsvoorstel tot het recht op bescherming van persoonsgegevens
a Een geoorloofd, expliciet doel
b Bij de wet voorzien
c Noodzakelijk in een democratische samenleving
4 Ontvangen adviezen en commentaar
4.1 CBP
4.2 UWV
4.3 SVB
4.4 Belastingdienst
4.5 VNG
4.6 Het uitvoeringspanel
4.7 DUO
4.8 Inspectie SZW
4.9 Pensioenfederatie
4.10 Verbond van verzekeraars
5 Financiële gevolgen
6 Administratieve lasten en regeldruk
xArtikelsgewijs
xxxx Artikelen I t/m XIV

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Het kabinet staat voor een samenleving die mensen de kans biedt zich te ontwikkelen en eigen initiatief beloont. Hierbij past een sociaal stelsel dat mensen stimuleert en waar nodig een adequaat vangnet biedt. Maar ook een slagvaardige overheid die corrigeert wanneer mensen misbruik maken van de solidariteit van de samenleving.

     De sociale zekerheid is één van de pijlers van de maatschappij en draagt in belangrijke mate bij aan de welvaart van Nederland. Voor iedereen die tijdelijk of langdurig niet in staat is om de financiële lasten van het eigen bestaan te dragen, is er een vangnet. De kosten van de sociale zekerheid dragen alle Nederlanders gezamenlijk.

     Uitgangspunt is dat wanneer burgers een beroep doen op de sociale zekerheid, zij wet- en regelgeving in acht nemen. Daarbij hoort een juiste opgave van de gegevens die nodig zijn om het uitkeringsrecht (en de uitkeringshoogte) blijvend te kunnen vaststellen. Als burgers niet voldoen aan hun informatieplicht, ontvangen zij onterecht een (te hoge) uitkering. Voor een rechtmatige uitvoering van de sociale zekerheid is het noodzakelijk dat er een adequate controle plaatsvindt op de juistheid en volledigheid van die gegevens. Een belangrijke manier om dit te bereiken - als burgers niet voldoen aan hun informatieplicht -, is door gebruik te maken van gegevens die de overheid of andere organisaties met een publieke taak al beschikbaar hebben. De mogelijkheden van gegevensuitwisseling die kunnen bijdragen aan een rechtmatige en doelmatige uitvoering van de sociale zekerheid moeten daarom optimaal worden benut. Dit draagt bij aan het draagvlak in de sociale zekerheid en een adequate fraudebestrijding. In 2011 is er voor €|153 miljoen aan socialezekerheidsfraude geconstateerd.¹ Dit is diefstal van gemeenschapsgeld en een aanslag op de solidariteit van het sociale stelsel. Fraudebestrijding in  blz. 2  de sociale zekerheid is cruciaal om het draagvlak in de sociale zekerheid te

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.