Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2012-2013, 33 481.
Handelingen II 2012-2013, nr. 62, item 2.
Kamerstukken I 2012-2013, 2013-2014, 33 481 (A, B, C, D, E).
Handelingen I 2013-2014, nr. 6, item 2 en 9, nr. 7, item 7.

 

 

WET van 25 november 2013, Stb. 2013, 498, tot wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met de financiering van de Sociaal-Economische Raad. Inwerkingtreding: 18 december 2013 (Stb. 2013, 541).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de financiering van de Sociaal-Economische Raad anders te regelen nu de opslag op de heffing op grond van de Handelsregisterwet 2007 komt te vervallen, en dat daartoe middelen uit het Algemeen Werkloosheidsfonds beschikbaar worden gesteld;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. II. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen
Aan artikel 100 van de Wet financiering sociale verzekeringen wordt, onder vervanging van de punt na onderdeel l door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.