Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2012-2013, 2013-2014, 33 554.
Handelingen II 2012-2013, nr. 94, item 6 en 9, nr. 98, item 17, nr. 99, item 27 en 28.
Kamerstukken I 2013-2014, 33 554 (A, B, C, D).
Handelingen I 2013-2014, nr. 7, item 4.

 

 

WET van 25 november 2013, Stb. 2013, 507, houdende regels omtrent de Kamer van Koophandel (Wet op de Kamer van Koophandel). Inwerkingtreding: 1 januari 2014 (Stb. 2013, 508)

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te komen tot één Kamer van Koophandel en in verband daarmee nieuwe regels te stellen omtrent bestuur, taken en financiering daarvan;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  12

Wijzigingen in andere wetten

 

Art. 57.
In artikel 45, eerste lid, onderdeel f, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen wordt "de Kamers van Koophandel" vervangen door: de Kamer van Koophandel.

 

Art. 58.
In artikel 45, eerste lid, onderdeel f, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers wordt "de Kamers van Koophandel" vervangen door:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen.