Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 33 253.
Handelingen II 2012-2013, nr. 55, item 6, nr. 58, item 7 en 9, nr. 66, item 9.
Kamerstukken I 2012-2013, 2013-2014, 2014, 2015, 33 253 (A, B (1), B (2), C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q).
Handelingen I 2013-2014, nr. 9, item 2 en 9, nr. 10, item 7.

 

 

WET van 27 november 2013, Stb. 2013, 522, tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico’s voor de continuïteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg. Inwerkingtreding: 1 januari 2014 (Stb. 2013, 592).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten te wijzigen teneinde te waarborgen dat tijdig risico’s voor de continuïteit van zorg worden gesignaleerd, bij een voorgenomen concentratie van één of meer zorgaanbieders de effecten op de kwaliteit en bereikbaarheid van de zorg alsmede de belangen van cliënten en personeel zorgvuldig worden meegewogen, alsmede in geval van ernstig tekortschieten in de kwaliteit van de zorgverlening als gevolg van de organisatiestructuur van de zorgaanbieder, de zorgaanbieder zo nodig kan worden verplicht wijzigingen in deze organisatiestructuur aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. IV.
Na artikel 93 van de Zorgverzekeringswet wordt een artikel ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.