Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2013-2014, 33 752.
Handelingen II 2013-2014, nr. 19, item 16, nr. 22, item 29, nr. 23, item 8, nr. 25, item 19, 20 en 24.
Kamerstukken I 2013-2014,2014-2015 33 752 (A (herdruk), B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q).
Handelingen I 2013-2014, nr. 13, item 3, nr. 14, item 2 en 16.

 

 

WET van 18 december 2013, Stb. 2013, 565, tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014). Inwerkingtreding: 24 december 2013 onderscheidenlijk 1 juli 2014.

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het voor het jaar 2014 wenselijk is een aantal fiscale maatregelen te treffen die voortvloeien uit het regeerakkoord en maatregelen te treffen ter voorkoming van fraude en ontduiking;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. XIa.
De Wet financiering sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd:
A.¹
Na artikel 48 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:
Art. 48a. Premiekorting jongere werknemer
-1. De werkgever past een korting toe op het totaal van de door hem op grond van de afdelingen 2, 3 en 4 ² verschuldigde premies bij een dienstbetrekking met een werknemer die:
a. onmiddellijk voorafgaand aan de aanvang van de dienstbetrekking recht heeft op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet of de Wet werk en bijstand;
b. op of na 1 januari 2014 bij die werkgever in dienst is getreden maar vóór 1 januari 2016;
c. op het moment van in dienst treden bij die werkgever 18 jaar of ouder is maar nog niet de leeftijd heeft bereikt van 27 jaar; en
d. een dienstbetrekking heeft met een overeengekomen duur van minimaal zes maanden en een arbeidsduur van ten minste 32 uren per week.
-2. De korting wordt toegepast voor zolang de dienstbetrekking met de werknemer, bedoeld in het eerste lid, duurt, met dien verstande:
a. dat voor dienstbetrekkingen die zijn aangevangen op of na 1 januari 2014 maar vóór 1 juli 2014 de korting kan worden toegepast voor de duur van de dienstbetrekking maar ten hoogste gedurende twee jaar vanaf 1 juli 2014;
b. dat voor dienstbetrekkingen die zijn aangevangen op of na 1 juli 2014 maar vóór 1 januari 2016 de korting kan worden toegepast voor de duur van de diensbetrekking maar ten hoogste gedurende twee jaar vanaf de aanvang van die dienstbetrekking;
c. dat de korting niet langer wordt toegepast dan

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.