blz. 1  

Kamerstukken II 2011-2012, 33 243

Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg ¹ en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg

1. Redactie: tijdens de parlementaire behandeling van het voorstel van Wet cliëntenrechten zorg is de citeertitel vervangen door Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Oogmerk van het wetsvoorstel
2 Aanleiding
2.1 Huidige situatie en verantwoordelijkheden
2.2 Noodzaak van het wetsvoorstel
3 Doel en context van het wetsvoorstel
3.1 Uitgangspunten en reikwijdte
3.2 Positionering bij een zelfstandig bestuursorgaan
4 Doelstelling en taken van het Nederlands Zorginstituut
4.1 Stimuleren en ondersteunen van het veld bij de totstandkoming van professionele standaarden
4.2 Ondersteunen bij implementatie van professionele standaarden, innovatie en best practices
4.3 Transparantie en het zichtbaar maken van de uitkomsten van handelen
4.4 De rol van het NZi bij gepast gebruik
4.5 Rapporteren en signaleren over de beroepen- en opleidingenstructuur
5 Bestuurlijke inbedding van de taken
5.1 De organisatie van het NZi
5.2 Reikwijdte van de bevoegdheden
5.3 De organisaties die opgaan in het NZi
5.4 De inrichting van het NZi
5.5 Relatie tussen de Minister van VWS en het NZi
5.6 Positionering ten opzichte van publieke toezichthouders
6 Wettelijke vormgeving
7 Gevolgen voor burgers, bedrijven en overheid
8 Financiële aspecten
9 Consultatie
10 Europeesrechtelijk kader
11 Inwerkingtreding
xArtikelsgewijs
xxx| Artikelen I t/m XLVIII

 

 blz. 2   

Algemeen

 

1. Oogmerk van het wetsvoorstel


     Dit wetsvoorstel strekt ertoe de bestaande taken en verantwoordelijkheden op het gebied van goede zorg, die op dit moment zijn ondergebracht bij verschillende organisaties, efficiënter vorm te geven. Daarmee  blz. 3  wordt het makkelijker om te komen tot een permanente verbetering van de cliëntgerichtheid, kwaliteit, veiligheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van zorg. Efficiënter vormgeven van taken en verantwoordelijkheden houdt in dat deze worden gebundeld en ondergebracht in één, onafhankelijk van de minister opererende organisatie. Deze organisatie wordt bovendien belast met nieuwe taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van de zorg die zijn gericht op:
1. Het tot stand brengen van een eenduidig kwaliteitskader door het stimuleren en zo nodig initiëren van de ontwikkeling van professionele standaarden. Indien dit voorafgegaan dient te worden door onderzoek, omvat deze taak eveneens het initiëren van (wetenschappelijk) onderzoek.
2. Het ondersteunen van het veld bij de implementatie van professionele standaarden, innovatie en best practices, waaronder het meewerken aan ontwikkel-, verbeter- en stimuleringsprogramma’s op het gebied van de kwaliteit, veiligheid dan wel doelmatigheid van zorg.
3. Het inzichtelijk maken van de kwaliteit van verleende zorg door het stimuleren en zo nodig doen ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren en door het verzamelen en beschikbaar maken van kwaliteitsinformatie ten behoeve van keuze- en toezichtinformatie in de zorg.
4. Het bevorderen van gepast gebruik in de zorgverlening.
5. Het rapporteren over gewenste vernieuwingen en verbeteringen van de opleidingen- en beroepenstructuur in de zorg en het initiëren van activiteiten gericht op het stimuleren dan wel ondersteunen van de beroepsgroepvorming en professionalisering van beroepen in de langdurige zorg.

     Om te voorkomen dat een extra instituut in de gezondheidszorg wordt opgericht, wordt aangesloten bij een bestaand bestuursorgaan, namelijk het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Het CVZ zal voortaan het Nederlands Zorginstituut (NZi) ¹ heten. De taken op het gebied van de kwaliteit van de zorg zullen worden uitgevoerd door

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.