Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2013-2014, 33 819.
Handelingen II 2013-2014, onbekend.
Kamerstukken I 2013-2014, 33 819 (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M).
Handelingen I 2013-2014, nr. 14, item 11 en 15.

 

 

WET van 18 december 2013, Stb. 2013, 583, tot invoering van een verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren alsmede wijziging van enige wetten met betrekking tot de nadere herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet maatregelen woningmarkt 2014 II). Inwerkingtreding: 1 januari 2014.

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om vanaf 2014, als onderdeel van de maatregelen om de woningmarkt in zowel het huur- als het koopsegment beter te laten functioneren, een heffing in te voeren voor verhuurders van woningen in de gereguleerde sector en een tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning in de inkomstenbelasting in te voeren waardoor het fiscale voordeel ter zake van de aftrek van dergelijke kosten voor zover deze tegen het tarief in de vierde schijf worden vergolden stapsgewijs wordt verkleind, alsmede om enkele onduidelijkheden, onbedoelde gevolgen en omissies als gevolg van de invoering van de aflossingseis in de inkomstenbelasting te herstellen;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  6

Wijzigingen in de Wet financiering sociale verzekeringen

 

Art. 6.1.
In de Wet financiering sociale verzekeringen wordt in artikel 8, derde lid "artikel 2.10 van de Wet inkomstenbelasting 2001" vervangen door "artikel 2.10, eerste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001" en wordt "artikel 2.10a van de Wet inkomstenbelasting 2001" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.