Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2012-2013, 2013-2014, 33 674.
Handelingen II 2013-2014, onbekend.
Kamerstukken I 2013-2014, 33 674 (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P).
Handelingen I 2013-2014, nr. 19, item 2 en 5, nr. 20, item 5.

 

 

WET van 1 maart 2014, Stb. 2014, 106, tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg en andere wetten in verband met de verplichting tot het gebruik van het burgerservicenummer in de jeugdzorg (gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg). Inwerkingtreding: 14 juni 2014 (Stb. 2014, 206).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is in de jeugdzorgsector het burgerservicenummer te gebruiken teneinde te waarborgen dat verwerkte persoonsgegevens op de betrokken cliĆ«nt betrekking hebben;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. II.
Artikel 9b, zesde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.