Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2011-2012, 33 061.
Handelingen II 2011-2012, nr. 67, item 2.
Kamerstukken I 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 33 061 (A, B, C, D).
Handelingen I 2013-2014, nr. ...

 

 

WET van 12 maart 2014, Stb. 2014, 131, tot aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van kinderbescherming. Inwerkingtreding: 1 januari 2015 (Stb. 2014, 443).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de herziening van de maatregelen van kinderbescherming wenselijk is Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten daarmee in overeenstemming te brengen, alsmede te voorzien in een regeling van overgangsrecht;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. XII.
De Algemene nabestaandenwet wordt als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het derde lid vervalt.
2. Het vierde lid wordt vernummerd tot derde lid.
B.
Artikel 9 vervalt.
C.
In artikel 67, eerste lid, onderdeel a, onder 2º, vervalt: "anders dan in verband met artikel 5, derde lid,".
D.
Artikel 72 komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.