Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2013-2014, 33 847.
Handelingen II 2013-2014, nr. 60, item 5, 10 en 11.
Kamerstukken I 2013-2014, 33 847 (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, ...).
Handelingen I 2013-2014, nr. ...

 

 

WET van 2 juni 2014, Stb. 2014, 197, tot wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen ¹ en het Belastingplan 2014. Inwerkingtreding: 12 juni 2014 (zie artikel I, onderdeel G).

1. Stb. 2014, 196, red.

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de voorgenomen herziening van het fiscale kader voor pensioenen aan te passen, nadere waarborgen te introduceren om het vereiste van evenwichtige belangenbehartiging ter zake van de premievaststelling te ondersteunen, een nettolijfrente te introduceren voor belastingplichtigen met een pensioengevend inkomen van meer dan €|100 000 en de leeftijdsgrens van de mobiliteitsbonus voor uitkeringsgerechtigden te verhogen van 50 jaar naar 56 jaar;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. I.
Indien het bij koninklijke boodschap van 15 april 2013 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de aanpassing van het fiscale kader voor oudedagsvoorzieningen (Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen) (Kamerstukken 33 610) ¹ tot wet wordt verheven, wordt die wet als volgt gewijzigd:
(...)
F.
Na artikel IX wordt een artikel ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.