Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 blz. 1  

Kamerstukken II 2012-2013, 33 716

Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
1.1 Aanleiding
1.2 Doel
1.3 Hoofdlijnen nieuwe stelsel
1.4 Van complexiteit naar effectieve eenvoud
1.5 Betrokkenen
2 Toelichting per maatregel
2.1 Eenduidige inkomensondersteuning voor alleenstaande ouders
2.2 Inkomensondersteuning voor ouders meer richten op lagere inkomens
2.3 Vereenvoudigen van het stelsel
2.4 Communicatie
3 Financiële gevolgen en regeldruk
3.1 Uitkeringslasten
3.2 Uitvoeringskosten
3.3 Regeldruk
4 Inkomenseffecten
4.1 Toelichting
4.2 Resultaten
5 Ontvangen commentaren
xArtikelsgewijs
xxxr Artikelen I t/m XIV

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


1.1. Aanleiding


     Nederland kent een uitgebreid en historisch gegroeid stelsel van kindregelingen dat aan ouders financiële ondersteuning geeft. In het regeerakkoord Bruggen slaan ¹ is besloten de kindregelingen te hervormen en te versoberen. Oogmerk van de hervorming is het stelsel te vereenvoudigen, de arbeidsparticipatie te verhogen en inkomensondersteuning te bieden waar die het hardst nodig is.

1. Kamerstukken II 2012-2013, 33 410, nr. 15

     Het huidige stelsel van kindregelingen maakt met €|10,1 miljard een aanzienlijk deel uit van de overheidsbegroting. De regering moet een omvangrijk pakket aan maatregelen nemen om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Daarom wordt het stelsel van kindregelingen niet alleen hervormd, maar ook versoberd. De regering vraagt van iedereen een bijdrage, dus ook van ouders met kinderen. Vooropstaat dat de overheid inkomensondersteuning kan blijven bieden waar deze het hardste nodig is.

 

1.2. Doel


     De regering hervormt en versobert de kindregelingen. Doel hiervan is om de beschikbare middelen op een rechtvaardige en effectieve manier in te zetten voor inkomensondersteuning aan ouders en om arbeidsparticipatie van ouders te bevorderen. Daarnaast levert dit wetsvoorstel een bijdrage aan het op orde brengen van de overheidsfinanciën.

 blz. 2   

1.3. Hoofdlijnen nieuwe stelsel


     De regering wil het stelsel van elf kindregelingen reduceren tot vier regelingen met elk een eigen, logisch doel: de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting ¹ en de kinderopvangtoeslag. Figuur 1 geeft dit eindbeeld weer.

1. Dit betreft de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) die het regeerakkoord Bruggen slaan noemt.

Figuur 1. Eindbeeld hervorming kindregelingen:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen.