Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2012-2013, 2013-2014, 33 597.
Handelingen II 2013-2014, nr. 65, item 9, nr. 66, item 13 en 14.
Kamerstukken I 2013-2014, 33 597 (A, B, C, D).
Handelingen I 2013-2014, nr. ...

 

 

WET van 9 juli 2014, Stb. 2014, 306, tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse andere onderwerpen. Inwerkingtreding: 1 januari 2015 (Stb. 2014, 466).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet gemeenschappelijke regelingen aan te passen in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur, de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, almede diverse andere onderwerpen te regelen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante bepalingen, red.]

 

 

Art. VII.
De Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 8:7, eerste lid, wordt na "gemeenschappelijk orgaan" ingevoegd: , een bestuur van een bedrijfsvoeringsorganisatie.
B.
In bijlage 1 komt de zinsnede met betrekking tot de Wet gemeenschappelijke regelingen te luiden:
Wet gemeenschappelijke regelingen:
a. een ontslagbesluit als bedoeld in artikel 16, vierde lid
b. de artikelen 25, achtste lid, 32b, 32c, 36, eerste lid, 45a gelezen in samenhang met artikel 32b, 49 gelezen in samenhang met artikel 36, eerste lid, en 50h, eerste lid
c. de artikelen 39c, vierde lid, en 39e, tweede lid, betreffende de toepassing van de artikelen 32b en 32c, en artikel 49 gelezen in samenhang met dit onderdeel
d. een besluit van een plusregio als bedoeld in hoofdstuk XI voor zover het bestuur van een gemeente daartegen beroep instelt
e. artikel 116, eerste lid, betreffende de toepassing van de artikelen 124 en 124a van de Gemeentewet.
C.
In artikel 1 van bijlage 2 komt de zinsnede met betrekking tot de Wet gemeenschappelijke regelingen te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.