blz. 1  

Kamerstukken II 2013-2014, 33 988

Wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2015)

 

 

Nr. 3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING ¹

1. De oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Uitvoering
3 Administratieve lasten
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I t/m XXXVII

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Dit wetsvoorstel wijzigt een aantal wetten op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De wijzigingen betreffen met name het gebied van de socialezekerheidswetgeving. Tevens zijn enkele wijzigingen van hoofdzakelijk technische aard op de terreinen van arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en kinderopvang opgenomen. Het wetsvoorstel behelst onder andere wijzigingen die voortvloeien uit door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale verzekeringsbank (SVB) aangedragen knelpunten in de uitvoering. Hiernaast zijn wijzigingen opgenomen die voortvloeien uit de Wet werk en zekerheid en de wetsvoorstellen Invoeringswet Participatiewet (Kamerstukken I 2013-2014, 33 161, A) en Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten (Kamerstukken I 2013-2014, 33 801, A). Het gaat hierbij om tekstuele aanpassingen, technische verbeteringen en verheldering van bepaalde punten. Tot slot dienen enkele voorstellen ter verduidelijking en nadere invulling van eerder gemaakte beleidskeuzes en het herstellen van omissies.
     Met de voorgestelde wijzigingen worden geen substantiële beleidswijzigingen beoogd. Het wetsvoorstel behelst derhalve enkel zogenoemd "klein beleid". Hiermee voldoet het wetsvoorstel aan de drie criteria die de regering in de brief van 20 juli 2011 heeft gesteld aan verzamelwetgeving, namelijk onderlinge samenhang, geen omvangrijke en complexe onderdelen en geen politiek omstreden inhoud (Kamerstukken I 2010-2011, 32 500 VI, M). Het wetsvoorstel heeft in beperkte mate financiële gevolgen voor de rijksbegroting, aangezien slechts één onderwerp, namelijk uniformering van wachttijden verhoging WAO-uitkering, financiële consequenties heeft. De financiële consequenties van dit onderwerp worden beschreven in de artikelsgewijze toelichting. De kleine beleidsmatige wijzigingen worden hieronder kort per onderwerp toegelicht. In  blz. 2  het artikelsgewijze deel van de memorie van toelichting wordt nader ingegaan op de verschillende wijzigingsvoorstellen.


Herleven werknemerschap

     In de Werkloosheidswet (WW) zijn bepalingen opgenomen over het behouden, herkrijgen en hergeven van de hoedanigheid van werknemer. Dit is van belang voor het recht op en de hoogte van de WW-uitkering. Het gaat om de situatie waarin een WW-gerechtigde werkzaamheden gaat verrichten als niet-werknemer. In een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 8 augustus 2012 (ECLI:NL:CRVB:2012:BX4015) wordt het bestaande uitvoeringsbeleid doorkruist. De CRvB stelt dat het gedeeltelijk hergeven van het werknemerschap niet mogelijk is. Het hergeven van werknemerschap is alleen mogelijk indien iemand geheel en definitief stopt met de werkzaamheden buiten dienstbetrekking. Het verrichten van overige niet-verzekeringsplichtige arbeid (wat ook kan gaan om zeer kleine, tijdelijke opdrachten) wordt hierdoor ontmoedigd. Om dit te voorkomen, wordt voorgesteld de regelgeving aan te passen.
     Een betrouwbare inschatting van de financiële effecten is niet mogelijk vanwege afwezigheid van afdoende gedetailleerde informatie. In de begroting wordt geen effect op de uitkeringslasten opgenomen. Hiermee wordt ervan uitgegaan dat het totaal aan opwaartse en neerwaartse effecten zich uitmiddelt. Het financiële risico is daarbij beperkt, voornamelijk gegeven de beperkte doelgroep (circa 12 000 personen per jaar die potentieel extra beroep op de WW doen). Zie artikel XI, onderdeel B en C, onder 2.


Verplicht herzien van de uitkering bij fraude in Ioaw en Ioaz

     Met de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving is in de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) bepaald dat het college verplicht is een ontvangen uitkering terug te vorderen indien de belanghebbende daarmee heeft gefraudeerd. Er is niet expliciet geregeld dat de door fraude ten onrechte verstrekte uitkering ook moet worden herzien of ingetrokken, zoals dat wel is gedaan in de Wet werk en bijstand (Wwb). Om hier geen misverstand over te laten bestaan, wordt voorgesteld om deze verplichting ook op te nemen in de Ioaw en de Ioaz. Zie de artikelen XVIII, onderdeel B, en XIX, onderdeel B.


Uniformering wachttijden verhoging WAO-uitkering

     Deze wijziging wordt voorgesteld om de wachttijden te uniformeren voor de verhoging van de WAO-uitkering bij toegenomen arbeidsongeschiktheid en samenloop van WAO-uitkering met ziekengeld ingevolge de Ziektewet (ZW) of recht op loondoorbetaling bij ziekte. De verkorte wachttijd van vier weken die voor deze groepen geldt, wordt verlengd naar 104 weken. Deze aanpassing betekent een belangrijke vereenvoudiging van de uitvoering door het UWV. De verkorte wachttijd blijft bestaan voor WAO-ers die daarnaast geen recht hebben op een ZW-uitkering of loondoorbetaling bij ziekte. Zie de artikelen XXIV, onderdeel A, B, C, D, E en G, XXIX en XXXVI, onderdeel E.


Aanpassen aan elektronische dienstverlening

     Met de wijzigingen van de Wet op de loonvorming, de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten, de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de  blz. 3  Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt de formeel wettelijk vereiste basis gecreëerd om het bestuurlijk verkeer rond verplichte CAO-aanmeldingen, verzoeken om algemeen verbindend verklaring van CAO-bepalingen en verplichtstellingsaanvragen van bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenregelingen, alsmede aanvragen om individuele ontheffingen daarvan, volledig langs elektronische weg te laten plaatsvinden.
     De Wet SUWI [Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, red.] wordt

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.