Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2013-2014, 33 771.
Handelingen II 2013-2014, nr. ..., nr. 80, item 24.
Kamerstukken I 2013-2014, 33 771 (A, B, C, D, E).
Handelingen I ...

 

 

WET van 26 november 2014, Stb. 2014, 540, tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het ministerie van Veiligheid en Justitie, alsmede in de Wet op de dierproeven tot herstel van een abuis (Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013). Inwerkingtreding: 1 januari 2015 (Stb. 2014, 541).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die dezen zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is in enkele wetten op het terrein van het ministerie van Veiligheid en Justitie wijzigingen van wetstechnische of anderszins ondergeschikte aard aan te brengen in verband met geconstateerde wetstechnische gebreken en leemten, alsmede een abuis in de Wet op de dierproeven te herstellen;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante bepalingen, red.]

 

 

Art. III.
De Algemene wet bestuursrecht wordt gewijzigd als volgt:
A.
In het opschrift van titel 1.2 wordt "Europese Gemeenschappen" vervangen door: Europese Unie.
Aa.
In artikel 4:106 wordt na "artikel 4:112" een komma geplaatst.
Ab.
Artikel 8:51 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid vervalt "aan een door hem aangewezen gerechtsauditeur of".
2. In het derde lid vervalt "de gerechtsauditeur of".
B.
In artikel 8:91, eerste lid, wordt "het beroep of het hoger beroep tegen het schadeveroorzakende besluit" vervangen door: het beroep tegen of het hoger beroep omtrent het schadeveroorzakende besluit.
C.
In artikel 8:104, eerste lid, onderdeel c, wordt

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.