MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 855, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 855, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 855, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 855, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 855, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 855, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 855, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 855, nr. 8 (brief vaste commissie SZW)
- Kamerstukken II 2012-2013, 32 855, nr. 9 (amendement-Sap)
- Kamerstukken II 2012-2013, 32 855, nr. 10 (amendement-Sap)
- Kamerstukken II 2012-2013, 32 855, nr. 11 (amendement-Van Weyenberg)
- Kamerstukken II 2012-2013, 32 855, nr. 12 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2012-2013, 32 855, nr. 13 (amendement-Ven Weyenberg en Pia Dijkstra)
- Kamerstukken II 2012-2013, 32 855, nr. 14 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2013-2014, 32 855, nr. 15 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2013-2014, 32 855, nr. 16 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2013-2014, 32 855, nr. 17 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2013-2014, 32 855, nr. 18 (nader verslag)
- Kamerstukken II 2013-2014, 32 855, nr. 19 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2013-2014, 32 855, nr. 20 (nota n.a.v. het nader verslag)
- Kamerstukken II 2013-2014, 32 855, nr. 21 (derde nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2014-2015, 32 855, nr. 22 (amendement-Siderius)
- Kamerstukken II 2014-2015, 32 855, nr. 23 (amendement-Siderius)
- Kamerstukken II 2014-2015, 32 855, nr. 24 (amendement-Pieter Heerma)
- Kamerstukken II 2014-2015, 32 855, nr. 25 (amendement-Van Ojik en Siderius)
- Kamerstukken II 2014-2015, 32 855, nr. 26 (amendement-Siderius)
- Kamerstukken II 2014-2015, 32 855, nr. 27 (gewijzigd amendement-Van Weyenberg en Pia Dijkstra)
- Kamerstukken II 2014-2015, 32 855, nr. 28 (motie-Siderius)
- Kamerstukken II 2014-2015, 32 855, nr. 29 (motie-Siderius)
- Kamerstukken II 2014-2015, 32 855, nr. 30 (motie-Van Weyenberg en Pieter Heerma)
- Kamerstukken II 2014-2015, 32 855, nr. 31 (gewijzigd amendement-Siderius)
- Kamerstukken II 2014-2015, 32 855, nr. 32 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2014-2015, 32 855, nr. 27 (brief Minister van SZW)
- Handelingen II 2014-2015, nr. 12, item 9
- Handelingen II 2014-2015, nr. 13, item 21
- Handelingen II 2014-2015, nr. 13, item 22
- Kamerstukken I 2014-2015, 32 855, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2014-2015, 32 855, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2014-2015, 32 855, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2014-2015, 32 855, D (eindverslag)
- Handelingen I 2014-2015, nr. ... ; nog niet gepubliceerd

 

 

WET van 17 december 2014, Stb. 2014, 565, houdende modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. Inwerkingtreding: 1 januari 2015 (Stb. 2014, 566).

      WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de verlofregelingen van de Wet arbeid en zorg en de bepalingen inzake aanpassing van de arbeidsduur in de Wet aanpassing arbeidsduur te wijzigen opdat daardoor de gebruiksmogelijkheden van deze wetten worden vergroot, alsmede om technische aanpassingen door te voeren in de Arbeidstijdenwet en om het overgangsrecht met betrekking tot de Wet arbeid en zorg te actualiseren;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Wet arbeid en zorg wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Het opschrift van artikel 1:1 komt te luiden: De begrippen werkgever en werknemer.
B. [MvT]
Onder vervanging van de puntkomma aan het slot van artikel 1:1, onderdeel b, door een punt vervallen de onderdelen c tot en met f.
Ba.
Aan artikel 1:3 wordt een lid toegevoegd, luidende:
-4. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder hulpbehoevend: de toestand van een persoon waardoor deze ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen of opvang hulp nodig heeft die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden en die de gebruikelijke hulp overstijgt.
C.
Artikel 3:1 wordt als volgt gewijzigd:
1.¹ In het tweede lid, eerste volzin, wordt na "vermoedelijke datum van bevalling," ingevoegd: of vanaf tien weken vóór die dag indien het een zwangerschap van meer dan één kind betreft.
2.¹ In het tweede lid, tweede volzin, wordt na "vermoedelijke datum van bevalling" ingevoegd: of uiterlijk acht weken vóór die dag indien het een zwangerschap van meer dan één kind betreft.
3. Er worden vijf leden toegevoegd, luidende:
-5. Als een kind tijdens het bevallingsverlof vanwege zijn medische toestand in een ziekenhuis is opgenomen, wordt het bevallingsverlof verlengd met het aantal opnamedagen, te rekenen vanaf de achtste dag van opname tot en met de laatste dag van het bevallingsverlof tot een maximum van tien weken. De in de eerste zin bedoelde verlenging van het bevallingsverlof is uitsluitend van toepassing voor zover de ziekenhuisopname langer duurt dan het aantal dagen waarmee het bevallingsverlof als gevolg van de werkelijke datum van bevalling op grond van het derde lid wordt verlengd. [MvT]
-6. In afwijking van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.