Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2013-2014; 2014-2015, 33 910.
Handelingen II 2013-2014, nr. 104, item 9, nr. 106, item 14 en 15.
Kamerstukken I 2013-2014, 33 910 (A, B); 2014-2015, 33 910 (C, D, E, F, G, H).
Handelingen I 2013-2014, nr. ...

 

 

WET van 17 december 2014, Stb. 2014, 571, tot wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en andere wetten in verband met de opheffing van de bedrijfslichamen (Wet opheffing bedrijfslichamen). Inwerkingtreding: 1 januari 2015 (Stb. 2014, 576).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, met inachtneming van artikel 134, eerste lid, van de Grondwet, dat het wenselijk is de bedrijfslichamen op te heffen en taken van de bedrijfslichamen te beleggen bij de centrale overheid;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante bepalingen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  3

Wijziging en intrekking van diverse wetten in verband met de opheffing van de product- en bedrijfschappen

 

ยง 3.  Ministerie van Veiligheid en Justitie

 

Art. VI.
In artikel 8:2, eerste lid, onderdeel b, en bijlage 2, artikel 4, van de Algemene wet bestuursrecht wordt "een bij of krachtens de Wet op de bedrijfsorganisatie ingesteld bestuursorgaan" telkens vervangen door: de Sociaal-Economische Raad.

 

 

HOOFDSTUK  6

Samenloop- en slotbepalingen

 

Art. LIX.
De artikelen van deze wet treden in werking op

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.