blz. 1  

Kamerstukken II 2013-2014, 34 015

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Participatiewet en de Wet op de huurtoeslag in verband met het toekennen van een inkomensondersteuning aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet en intrekking van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen

 

 

Nr. 3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 De inkomensondersteuning AOW-gerechtigden
3 Financiering
4 Export
5 Gelijke behandeling
6 Overgangsrecht
7 Uitvoering
8 Financiële effecten
8.1 Inkomensondersteuning AOW
8.2 Afschaffen KOB
8.3 Wijziging Wfsv
9 Inkomenseffecten
9.1 Inkomensondersteuning AOW
9.2 Afschaffen KOB
9.3 Wijziging Wfsv
10 Regeldruk
11 Ontvangen adviezen
xArtikelsgewijs
xxx| Artikelen I t/m VI

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     In de Miljoenennota 2014 heeft de regering aangekondigd een aantal regelingen te willen stroomlijnen door de invoering van de huishoudentoeslag.¹ Tevens is in dit verband aangekondigd dat de tegemoetkoming op grond van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (hierna: Wmkob) en de Regeling koopkrachttegemoetkoming niet-Wmkob-gerechtigden met een AOW-pensioen komen te vervallen. Een belangrijke aanleiding hiertoe zijn de bezuinigingen waar de regering zich toe genoodzaakt ziet. Door de economische crisis en de oplopende begrotingstekorten is de houdbaarheid van de overheidsfinanciën onder druk komen te staan.

1. Kamerstukken II 2013-2014, 33 750, nr. 1, blz. 11 en 74.

     In de brief van 14 april 2014 heeft de regering aangegeven dat invoering van de huishoudentoeslag per 2015 (conform vormgeving Miljoenennota) niet mogelijk is vanwege juridische en uitvoeringstechnische consequenties en dat opties verkend zullen worden om het toeslagenstelsel te hervormen om de doelstelling van het eenvoudiger en fraudebestendiger maken van het gehele toeslagenstelsel te kunnen realiseren. Daarbij gaf het kabinet aan dat voor de ingeboekte bezuiniging een alternatief pakket aan maatregelen zal worden gezocht dat voldoet aan de oorspronkelijke doelstellingen en past bij dit eindbeeld.¹ In de brief van 30 juni 2014 heeft de regering aangegeven dat de met de huishoudentoeslag voorgenomen structurele beëindiging van de Wmkob per 2015 onderdeel uitmaakt van dit pakket. Teneinde met deze voorgenomen structurele beëindiging van de KOB [koopkrachttegemoetkoning oudere belastingplichtigen, red.] per 1 januari 2015 al een begin te kunnen maken, is met de wijziging van 27 juni 2014 van het Uitvoeringsbesluit koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen  blz. 2  de koopkrachttegemoetkoming per 1 januari 2015 op €|0,- gesteld.²

1. Kamerstukken II 2013-2014, 31 066, nr. 199.
2. Stb. 2014, 242.

     Daarnaast is als onderdeel van het pakket voorzien in een inkomensondersteuning voor ouderen die afhankelijk is van de opbouwjaren op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW) en die de effecten van het afschaffen van de KOB zal verzachten. Teneinde de invoering van deze inkomensondersteuning per 1 januari 2015 te waarborgen, heeft het kabinet op 30 juni 2014 op grond van de Kaderwet SZW-subsidies een Tijdelijke regeling inkomensondersteuning AOW-pensioengerechtigden getroffen. Deze regeling is tijdelijk (in afwachting van de verkenning naar hervorming van het toeslagenstelsel en) vooruitlopend op de definitieve wettelijke vormgeving van deze inkomensondersteuning.¹

1. Stcrt. 2014, 18752.

     Met onderhavig voorstel van wet wordt de KOB-wetgeving definitief en daadwerkelijk ingetrokken en wordt een wettelijke inkomensondersteuning voor ouderen geïntroduceerd die afhankelijk is van de AOW-opbouw, ter vervanging van de Tijdelijke regeling inkomensondersteuning AOW-pensioengerechtigden en gefinancierd uit het Ouderdomsfonds.

 

2. De inkomensondersteuning AOW-gerechtigden


     De inkomensondersteuning AOW-gerechtigden die met het onderhavige voorstel van wet wordt geïntroduceerd, is evenals de inkomensondersteuning op grond van de Tijdelijke regeling inkomensondersteuning AOW-pensioengerechtigden, afhankelijk van het aantal jaren dat men voor de AOW verzekerd is geweest (AOW-opbouwjaren). De koppeling van de inkomensondersteuning aan het aantal AOW-opbouwjaren betekent dat er een differentiatie kan optreden in de hoogte van de inkomensondersteuning al naargelang het aantal verzekerde jaren voor de AOW. Deze differentiatie is identiek aan de differentiatie in de AOW.

     De belangrijkste reden van deze koppeling aan het aantal opbouwjaren is gelegen in het feit dat daarmee recht wordt gedaan aan de veranderende migratiepatronen.
     Het is niet meer vanzelfsprekend dat mensen die naar Nederland komen zich hier blijvend vestigen of dat mensen die in Nederland geboren zijn daar altijd blijven wonen. Voor grote groepen migranten geldt dat de open grenzen hen ook toestaan om te komen en te gaan. Zowel de emigratie als immigratie stijgen. De verwachting is dat dit ook in de toekomst nog zal toenemen.

      blz. 3  Onderstaande grafiek geeft een beeld van de immigratie en emigratie naar en vanuit Nederland:

PM

Bron: CBS Statline, mei 2014.

     Dit betekent ook dat het aantal mensen met een onvolledige AOW stijgt. Onderstaande grafiek laat dit zien.

PM

     Het aantal mensen in het buitenland met een AOW-uitkering is in de periode 2005-2012 gestegen met 39%, en dit percentage zal blijven stijgen. Voor veel van deze migranten geldt dat de opbouw gering is en de inkomensondersteuning in verhouding tot de AOW-uitkering relatief omvangrijk is omdat die nu niet gerelateerd is aan de opbouw.

     Een alleenstaande die in 50 jaar een volledige AOW heeft opgebouwd, ontvangt op dit moment een uitkering van €|1144,41 bruto per maand en de KOB van €|25,12 bruto per maand. Dat betekent een verhoging van de uitkering met 2,2% door de KOB. Een alleenstaande, daarentegen, met vijf jaar opbouw (10%) ontvangt €|114,44 bruto per maand en de  blz. 4  KOB van €|25,12 bruto per maand. Dat komt neer op een verhoging van de uitkering met 22% door de KOB.

     Daarbij komt dat deze migranten in de omstandigheid verkeren dat

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.