Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2014-2015, 34 035.
Handelingen II 2014-2015, nr. 20, item 9, nr. 22, item 19 en 20.
Kamerstukken I 2014-2015, 34 035 (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)
Handelingen I 2014-2015, nr. 17, item 3, 8, 9 en 10.

 

 

WET van 21 januari 2015, Stb. 2015, 50, tot wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs). Inwerkingtreding: 1 januari 2016 (artikel IV) en 1 januari 2017 (artikel II) (Stb. 2015, 51).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het stelsel van studiefinanciering te hervormen om te komen tot een doelmatiger en rechtvaardiger studiefinancieringsstelsel waardoor tevens een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs kan worden uitgevoerd;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. II.¹ Wijziging Algemene Kinderbijslagwet
Na artikel 1 van de Algemene Kinderbijslagwet wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Art. 1a.
Voor de toepassing van deze wet wordt een reisvoorziening voor de deelnemer als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, tweede volzin,² niet beschouwd als studiefinanciering in de zin van de Wet studiefinanciering 2000

1. Redactie: Ingevolge het enig artikel, zesde lid, van het Besluit van 30 januari 2015, Stb. 2015, 51, treedt artikel II in werking met ingang van 1 januari 2017.
Ingevolge artikel XXIX van de Verzamelwet SZW 2016 komt artikel II te luiden als volgt:
Art. II. Wijziging Algemene Kinderbijslagwet
Aan artikel 7aa van de Algemene Kinderbijslagwet wordt een lid toegevoegd, luidende:
-3. Voor de toepassing van dit artikel en de artikelen 15, tweede lid, onderdeel b, en 25, eerste lid, wordt een reisvoorziening voor de deelnemer als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, tweede volzin, van de Wet studiefinanciering 2000 niet beschouwd als studiefinanciering in de zin van die wet.
2. Volgens de redactie dient na "volzin," te worden ingevoegd "van de Wet studiefinanciering 2000" en dient "de Wet studiefinanciering 2000" te worden vervangen door "die wet.

 

Art. IV.¹ Wijziging Participatiewet
In artikel 33, tweede lid, van de Participatiewet wordt

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.