Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2011-2012; 2012-2013, 30 372.
Handelingen II 2005-2006, blz. 2440; 2008-2009, blz. 4445-4480; 2009-2010, blz. 5906-5924, 5988-5994; 2012-2013, nr. 53, item 12.
Kamerstukken I 2012-2013, 30 372 (A, B, C, D, E); 2013-2014, 30 372 (F, G, H, I).
Handelingen I 2013-2014, nr. ...

 

 

WET van 30 september 2014, Stb. 2015, 122, houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum). Inwerkingtreding: 1 juli 2015.

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is bepalingen vast te stellen inzake het raadgevend referendum;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  14

Slot- en overgangsbepalingen

 

Art. 126.
De Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan artikel 8:4, vierde lid, wordt, onder vervanging van de punt in onderdeel b door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.