MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 975, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 975, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 975, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 975, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 975, nr. 5 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 975, nr. 6 (verslag)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 975, nr. 7 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 975, nr. 8 (amendement-Voortman)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 975, nr. 9 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 975, nr. 10 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 975, nr. 11 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 975, nr. 12 (amendement-De Graaf)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 975, nr. 13 (gewijzigd amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 975, nr. 14 (amendement-Van Weyenberg)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 975, nr. 15 (motie-De Graaf)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 975, nr. 16 (motie-Van Weyenberg en Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 975, nr. 17 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 975, nr. 18 (gewijzigd amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 975, nr. 19 (brief Staatssecretaris van SZW)

- Handelingen II 2014-2015, nr. 24, item 18
- Handelingen II 2014-2015, nr. 25, item 17
- Handelingen II 2014-2015, nr. 25, item 18
- Kamerstukken I 2014-2015, 33 975, A (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2014-2015, 33 975, B (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2014-2015, 33 975, C (eindverslag)
- Kamerstukken I 2014-2015, 33 975, D (motie-Strik c.s.)
- Kamerstukken I 2014-2015, 33 975, E (brief Staatssecretaris van SZW)
- Handelingen I 2014-2015, nr. 23, item 7
- Handelingen I 2014-2015, nr. 23, item 9
- Handelingen I 2014-2015, nr. 24, item 8
- Handelingen I 2014-2015, nr. 24, item 9

 

 

WET van 20 maart 2015, Stb. 2015, 136, tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan die wet (Wet taaleis Wwb).¹ Inwerkingtreding: 1 januari 2016 (Stb. 2015, 194).

1. Redactie: ingevolge artikel III, onderdeel C, is de citeertitel van deze wet komen te luiden: Wet taaleis Participatiewet.

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat voor alle bijstandsgerechtigden een basale kennis van de Nederlandse taal van zeer groot belang is in verband met het participeren en het inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt en het met het oog daarop wenselijk is de Wet werk en bijstand aan te passen;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Participatiewet ¹
De Participatiewet ¹ wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Na artikel 18a wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Art. 18b. Beheersing van de Nederlandse taal
-1. Het college verlaagt de bijstand, overeenkomstig het negende, tiende en elfde lid, indien naar zijn oordeel een redelijk vermoeden bestaat dat de belanghebbende niet of niet in voldoende mate de Nederlandse taal beheerst, noodzakelijk voor het naar vermogen verkrijgen, het aanvaarden en het behouden van algemeen geaccepteerde arbeid.
-2. Het college neemt een toets bij de belanghebbende af, indien de belanghebbende:
a. niet gedurende acht jaar Nederlandstalig onderwijs heeft gevolgd;
b. geen diploma inburgering als bedoeld in artikel 7, tweede lid, onderdeel a, van de Wet inburgering kan overleggen; en
c. geen ander document kan overleggen waaruit blijkt dat hij de vaardigheden in de Nederlandse taal beheerst.
Indien de omstandigheden, bedoeld in de eerste zin, onderdeel a, b en c, aanwezig zijn ten tijde van de aanvraag van bijstand, wordt na ontvangst van die aanvraag een toets afgenomen binnen een door het college te bepalen termijn die ten hoogste

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.